Trình Bày Khái Quát Vai Trò, Trách Nhiệm Của Trường Tiểu Học Trong Kiểm định Chất Lượng Giáo Dục

Câu trả lời của người quản lý Mô-đun 5

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt được của mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục của nhà trường. Nêu ngắn gọn vai trò, trách nhiệm của trường tiểu học trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc về Module 5 bồi dưỡng cán bộ quản lý, để giải đáp thắc mắc này mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Vai Trò, Trách Nhiệm Của Trường Tiểu Học Trong Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nhà trường về quản lý chất lượng giáo dục nói chung và về kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học nói riêng;

– Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường tiểu học phải hiểu rõ mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Đảm bảo với người học và các bên liên quan rằng trường tiểu học đã đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn chất lượng nhất định;

+ Hỗ trợ các trường tiểu học không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

– Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường tiểu học cần hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Kiểm định chất lượng giáo dục giúp các trường tiểu học rà soát một cách có hệ thống mọi hoạt động của mình để điều chỉnh theo tiêu chuẩn chất lượng;

+ Kiểm định chất lượng giáo dục giúp các trường tiểu học định hướng và xác định tiêu chuẩn chất lượng của từng hoạt động;

+ Kiểm định chất lượng giáo dục là công bố đáng tin cậy với các bên liên quan về thực trạng chất lượng trường tiểu học;

+ Kiểm định chất lượng giáo dục đặt cơ sở xây dựng văn hóa chất lượng cho trường tiểu học.

– Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường tiểu học cần nắm vững các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

Quy định về kiểm định chất lượng trường tiểu học được quy định rõ tại Thông tư số 17/2018-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiểu rõ các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, trường tiểu học mới đã chủ động triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Tham Khảo Thêm:  Tác động Của Quy Luật Giá Trị

2. Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền quy hoạch xây dựng và phát triển trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong từng thời kỳ.

Theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 17/2018-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018, trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 4 cấp độ. Mỗi cấp học có những yêu cầu (tiêu chuẩn/tiêu chí) nhất định về tổ chức và quản lý nhà trường; về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; về mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Từ trường THCS cấp 1 lên trường tiểu học cấp 4 là một quá trình dài phải trải qua nhiều giai đoạn. Hơn nữa, còn phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội và nguồn lực của địa phương. Vì vậy, các trường tiểu học cần tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong từng giai đoạn.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động toàn bộ hệ thống chính trị địa phương tham gia lập kế hoạch xây dựng và phát triển trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong từng giai đoạn. Đồng thời, huy động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục từng cấp.

3. Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục thể hiện sự tập trung cao độ và toàn diện vai trò, trách nhiệm của trường trung học cơ sở trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Tham Khảo Thêm:  Luật Giao Thông đường Bộ 2008 Số 23/2008/QH12

Thứ nhất, các trường tiểu học cần làm tốt công tác tự đánh giá để thấy rõ ưu điểm và hạn chế của mình so với các tiêu chuẩn/tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời, cần có ngay giải pháp khắc phục những yếu kém trong các tiêu chuẩn/tiêu chí kiểm định mức độ chất lượng giáo dục mà nhà trường đăng ký đánh giá ngoài.

Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non phải được lập đầy đủ theo quy định. Sau khi có kết quả đánh giá ngoài phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường mầm non sau tự đánh giá, đánh giá ngoài và hướng dẫn của cơ quan quản lý;

Hoàn thiện và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trên cơ sở kết quả đánh giá ngoài. thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong báo cáo tự đánh giá, kiến ​​nghị của đoàn đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý. Hàng năm báo cáo kết quả cải tiến chất lượng cho cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm định chất lượng trường tiểu học là nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giáo dục, các trường tiểu học cần xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục. Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phải được xây dựng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục ở trường tiểu học. Trong đó, đặc biệt lưu ý những hạn chế, yếu kém của các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đã được xác định qua công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục ở trường tiểu học. Cùng với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định này hay tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục khác; Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học cũng cần xác định rõ các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và các tiêu chuẩn có thể nâng lên.

Tham Khảo Thêm:  Chữ Ký Số Là Gì? Có Bắt Buộc Phải Dùng Chữ Ký Số?

Khi xây dựng chương trình nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học, nhà trường phải tổ chức thực hiện chương trình, trong đó đặc biệt chú ý đến tổ chức bộ máy. Phù hợp với từng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, quan hệ nhà trường – nhà trường), gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục) cần tạo ra một bộ phận nâng cao chất lượng giáo dục; Các bộ phận này sẽ nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng riêng của mình, dưới sự chỉ đạo của giám đốc trường mầm non.

5. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát.

Để theo dõi và đánh giá việc thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, các trường tiểu học cần thực hiện tốt những việc sau:

– Lập chương trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục để đánh giá việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học;

– Lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá phù hợp với từng nội dung, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Sử dụng kết quả đánh giá việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học.

– Báo cáo trực tiếp với Cơ quan quản lý giáo dục để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học…

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Ghi Nhật Ký Và Quản Lý Nhật Ký Thi…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Sử Dụng Faceu Chỉnh ảnh đẹp Trên IPhone, Android

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *