Tờ Khai đăng Ký Sử Dụng Phương Thức Giao Dịch điện Tử Trong Lĩnh Vực BHXH

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mẫu N 01/ĐK-GĐ. Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai của tổ chức, bộ phận, cá nhân về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Tờ khai tham gia BHXH mẫu số 01 tại đây.

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Mẫu số 01/ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Mẫu N 01/ĐK-GĐ.  Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Tờ khai BHXH số 01

Nội dung Tờ khai BHXH Mẫu số 01 – Mẫu số 01/ĐK-GĐ. Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 01/ĐK-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

……………, ngày tháng năm……

TUYÊN BỐ:
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Kính gửi: BHXH Việt Nam

Tên Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân: ……………………………………………………………….

Số An Sinh Xã Hội: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số lượng chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân:……………………

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………………………………………………….

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số. từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. có thể

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung

), đề nghị cung cấp cho cơ quan BHXH mã điện tử xác thực giao dịch vào địa chỉ thư điện tử dưới đây. địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại di động.

Tham Khảo Thêm:  9+ Kiểu Cắt Tóc Lá Bầu Ngang Vai Cho Nàng Hack Tuổi Cực đỉnh

Liên hệ: ………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………….

Điện thoại di động: …………………………………………………………………………..

Theo Quyết định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân của tôi được toàn quyền sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Tôi đăng ký cơ quan/tổ chức/cá nhân, đính chính thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH tại cơ quan BHXH như sau:

1. Đăng ký sử dụng.

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ tháng… năm 2021… – Đăng ký giao dịch theo địa chỉ:

+ Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

+ Tổ chức I-VAN

Tên tổ chức I-VAN: (trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN):

2. Điều chỉnh thông tin.

– Số lượng chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ………………..Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…. có thể

– Địa chỉ thư điện tử:…………… – Số điện thoại di động:…………… (chỉ ghi nội dung thay đổi, bổ sung)

3. Ngừng sử dụng phương thức giao dịch.

– Chấm dứt giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày… tháng…. năm..

– Lý do chấm dứt. ………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO:

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

2.1. Đăng ký sử dụng các phương thức thương mại điện tử

Quyết định 528/QĐ-BHXH tại khoản 1 Điều 4 quy định việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử như sau: “Đầu tiên: Đăng ký sử dụng các phương thức thương mại điện tử

(a) Các đơn vị, kể cả đơn vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải đăng nhập Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong ngành BHXH. (hình thức:

số 08/2015/KD-TTG ban hành kèm theo quyết định 01/ĐK-GĐ).

Đơn vị có thể kê khai bằng phần mềm kê khai sau đó gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

b) cơ quan bảo hiểm xã hội – Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra các thông tin đã kê khai: trạng thái mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử…; Trường hợp tuân thủ, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống thông tin quản lý sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử BHXH của đơn vị.

– Trường hợp không tuân thủ, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo (mẫu

01/TB-TS ban hành kèm theo quyết định này) vào địa chỉ thư điện tử của Cục.

– Hệ thống thông tin quản lý thu tự động gửi thông tin đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị đến BHXH tỉnh, huyện nơi đơn vị quản lý thu.

Căn cứ quy định trên.

– Đối tượng đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đăng nhập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký theo mẫu 01/ĐK-GĐ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2015/QĐ-TTg.

– Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận khai báo của bộ phận, xác thực thông tin khai báo

+ Trường hợp tuân thủ, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống thông tin quản lý sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử BHXH của đơn vị.

+ Trường hợp không tuân thủ, Hệ thống thông tin quản lý sẽ tự động gửi thông báo theo mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo quyết định này đến địa chỉ thư điện tử của sở.

2. Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử

Điều 3 Quyết định 528/KD-BHCKH quy định thời điểm nộp hồ sơ điện tử BHXH như sau:

“Thứ nhất: Bộ phận nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại Văn bản này qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng Giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ: Nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật) , Lễ, Tết). Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm được ghi trong Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (mẫu N.

02/TB-TS kèm theo quyết định này).

3. Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong thời hạn 02 giờ kể từ ngày nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Căn cứ quy định trên.

– Phòng nộp hồ sơ BHXH điện tử 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết) từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử Từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

– Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm quy định tại Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH. – Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của sở trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của sở. Vui lòng đọc và tham khảo phần “Bảo hiểm”

hình thức

Xin vui lòng, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn từ các liên kết bên dưới.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV 2019 - Loại Bỏ Thuốc Chứa Hoạt Chất Glyphosate

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 04/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi Thông Tư 35/2020/TT-BGDĐT Và Thông Tư…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 149/2018/NĐ-CP – HoaTieu.vn

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *