Tờ Khai Của Thân Nhân

Mẫu khai báo thân nhân

Tờ khai nhận người chết được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải các thông tin về thân nhân người đã mất để giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Tờ khai thân nhân được ban hành kèm theo Nghị định 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu Tờ khai thân nhân tại đây.

Mẫu số 09A-HSB Tờ khai thân nhân cuối cùng

Đầu tiên. Mẫu khai báo thân nhân

Mẫu số 09A-HSB: tờ khai về thân nhân

Mẫu số 09A-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ GIA ĐÌNH

TÔI. Họ và tên người khai (1): ………….; Ngày sinh …. /…./……..; Nam nữ ……;

Quan hệ với người đã khuất. …………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân……………………. từ …………………………
ngày …. /…./……..; số định danh (nếu có) ………………………………………………………………

II. Họ và tên người chết:…………………… sổ/hồ sơ BHXH số…………………….;
Chết…. /…./……..

Nơi nhận lương hưu/trợ cấp BHXH (đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng) hoặc đơn vị công tác (đối với người đang đi làm), nơi cư trú (đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH); đóng BHXH (đối với người vừa đóng BHXH tự nguyện vừa tiếp tục đóng BHXH bắt buộc một cách độc lập) cho đến khi chết;

III. Danh sách nhà quảng cáo và đề xuất

1. Danh sách thân nhân của người chết (2).

KHÔNG Tên và họ Mối quan hệ với người chết Ngày sinh Địa chỉ cư trú:
(ghi rõ số nhà, đường, tổ, thôn, xã/huyện/thành phố, vùng/huyện, tỉnh/thành phố)
– Số định danh (nếu có)
hoặc
Số CMT/hộ chiếu/CMND (nếu có) nếu không có số CMND (3)
Thu nhập hàng tháng từ các nguồn thu nhập (4) Tỷ lệ suy giảm khả năng có việc làm (5) Đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng (6
Nam giới: nữ giới
Đầu tiên
2: Lê Văn A

2. Thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì kê khai bổ sung.

KHÔNG Tên người thụ hưởng: Họ và tên người được trợ cấp (1) Mối quan hệ giữa người thụ hưởng và người thụ hưởng – Số chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc
– Số CMT/hộ chiếu/CMND của người thụ hưởng nếu không có số định danh (6)
Địa chỉ cư trú của người thụ hưởng (ghi rõ số nhà, đường, tổ, thôn, xã/huyện/thành phố, vùng/huyện, tỉnh/thành phố)
Đầu tiên

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, tôi đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết:

□ Trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân đủ điều kiện.

□ Trợ cấp cấp dưỡng một lần nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp cấp dưỡng hàng tháng.

□ Trợ cấp cấp dưỡng một lần đối với trường hợp thân nhân đủ điều kiện nhận cấp dưỡng hàng tháng nhưng không nhận trợ cấp một lần.

IV. Nghĩa vụ của người khai báo. Tôi sẽ được thân nhân cử ra đại diện cho toàn bộ thân nhân trong trường hợp hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần, trợ cấp nuôi dưỡng một lần. Khai báo và nhận trợ cấp. .

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đề nghị cơ quan BHXH xem xét điều chỉnh chế độ cứu hộ của gia đình tôi theo quy định.

…………………, ngày tháng năm ………….
Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người khai (7)

…………………, ngày tháng năm ………….
phát thanh viên:
(ký hoặc đánh dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận thân nhân cử người đại diện kê khai nhận trợ cấp (8)

Họ hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn kê khai Mẫu 09A-HSB

– (1) Người khai trong trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần, người được thân nhân ủy quyền (đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng ngày nhưng lựa chọn hưởng tuất), khi được ủy quyền là. người thuộc mẫu N 16-HSB) trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất một lần, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) và trợ cấp tử tuất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có);

Trường hợp người thân thích dưới 15 tuổi có quyền hưởng trợ cấp từ ngày nuôi dưỡng chưa đủ 15 tuổi hoặc bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người khai là người đại diện theo pháp luật của người thân thích theo quy định tại thủ tục do pháp luật dân sự quy định.

Trường hợp thân nhân thuộc đối tượng được bồi thường lựa chọn nhận trợ cấp cấp dưỡng một lần thì người kê khai là người được thân nhân ủy quyền nhận trợ cấp cấp dưỡng một lần. Trường hợp chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng còn lại kể từ ngày nuôi và chọn hưởng trợ cấp một lần thì người khai là thân nhân đó; nếu người thân dưới 15 tuổi chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà có người đại diện theo pháp luật thì người khai là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm của người chết. Trách nhiệm lựa chọn một lần. số tiền trợ cấp sinh tồn;

Trường hợp sử dụng lợi ích một lần để bồi thường trái pháp luật theo quy định của Luật Thừa kế thì ghi “người thừa kế” vào cột “Quan hệ với người chết” của Danh sách Mục III Khoản 1 của tờ khai, trường hợp này thì: người khai báo. Đại diện những người thân thích của những người thừa kế cùng hàng được nhận tiền trợ cấp.

– (2) Kê khai tất cả những người thân thích theo con cái, vợ/chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, bố vợ hoặc mẹ chồng, mẹ chồng hoặc mẹ vợ; những thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có trách nhiệm nuôi dưỡng khi họ còn sống; nếu có người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng thì thông báo trước cho người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng biết. Trường hợp có người thân mất thì ở cột “địa chỉ cư trú” ghi “tháng… năm…” mất và không cần ghi cột “ngày tháng năm sinh” và 4 cột bên phải .

– (3) Nếu đã có mã số định danh thì phải đăng ký mã số đó; nếu không có số Chứng minh nhân dân thì ghi số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu hoặc số Chứng minh nhân dân, nếu không có thì không cần ghi;

– (4) Nêu rõ số tiền thu nhập thực tế có được từ một nguồn thu nhập, chẳng hạn như tiền lương hoặc lương hưu hoặc loại phúc lợi hoặc các nguồn thu nhập đặc biệt khác;

– (5) Nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì ghi tỷ lệ phần trăm mức suy giảm khả năng lao động; nếu cấp giấy chứng nhận thương tích đặc biệt nặng thì ghi “Thương tật 81%”;

– (6) Ghi “đủ điều kiện” đối với trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng. Nếu số thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng nhiều hơn 04 người thì những thân nhân thống nhất chọn từ 01 đến 04 người trong danh sách này theo thứ tự ưu tiên ghi 4 người, sau đó thông báo cho các thành viên sau: các thân nhân khác.

– (7) Giấy xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người khai. đó là giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng hoặc của trưởng trại giam, trại tạm giam đối với trường hợp đang chấp hành án phạt tù hoặc đang bị tạm giam. Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Trường hợp tờ khai có từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải có dấu giáp lai của cơ quan tự quản địa phương nơi xác nhận chữ ký của người khai.

– (8) Trường hợp thân nhân gia đình đang hưởng trợ cấp tu dưỡng một lần cử người khai làm đại diện nhận trợ cấp thì ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Mướp đắng Xào Trứng đơn Giản Mà Cực Ngon

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Ngày Xuân Phân 2023 Là Ngày Nào? Tiết Xuân Phân Là…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Mẫu Giấy Xin điều Tra Và Rao Hôn Phối

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *