Thông Tư Quy định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Số 03/2015/TT-BKHĐT

Hướng dẫn mới về hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 06/05/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Hướng dẫn mới về hồ sơ mời thầu xây lắp

CHỈ MÁY TÍNH LẬP KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

——-

Số: 03/2015/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ:
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP HỒ SƠ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Theo 26.11.2013 Theo Luật cạnh tranh số 43/2013/QH13.

Theo Quyết định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu “Về lựa chọn nhà thầu”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu xây lắp trong khuôn khổ quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:

Một) Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (Mẫu số 01) áp dụng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nội bộ theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ;

b) Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (Mẫu số 02) mở rộng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước đối với các gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, hai giai đoạn.

2. Đối với các gói thầu xây lắp do các NCB tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB, WB thì sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do Ngân hàng Thế giới cung cấp. ADB và WB phát hành bằng tiếng Việt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp trong khuôn khổ quy định nêu tại Điều 1 của thông tư này.

Điều 3. Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

1. Các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp công bố kèm theo thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đấu thầu Việt Nam và tham khảo các quy định về đấu thầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bên tham gia lựa chọn nhà thầu, nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu.

2. Đối với gói thầu xây lắp sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì được sử dụng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sử dụng một số mẫu sửa đổi, bổ sung. nội dung phù hợp với quy định. Về việc áp dụng các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và nhà tài trợ đó.

3. Đối với đấu thầu quốc tế, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu phải thay đổi các quy định về ngôn ngữ, đồng tiền, ưu đãi, thời gian đấu thầu và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Điều này. Quy định của Luật Cạnh tranh N 43/2013/QH13, Nghị định N 63/2014/NĐ-CP.

4. Đối với gói thầu quy mô nhỏ xây lắp, căn cứ tính chất của gói thầu, nếu chủ đầu tư xét thấy cần thiết áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn thì phải trình người có thẩm quyền. lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu sử dụng Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Áp dụng các quy định về thuế, phí và lệ phí

1. Giá dự thầu của Nhà thầu bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, kể cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Thuế, phí và lệ phí được ấn định ở mức thuế, phí và lệ phí ấn định 28 ngày trước ngày kết thúc nộp đơn.

2. Khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm xác định, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nếu các loại thuế, phí và lệ phí không được nêu rõ trong hồ sơ dự thầu thì giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm đầy đủ tất cả các loại thuế, phí và lệ phí; trong trường hợp này, nếu nhà thầu trúng thầu và được giao thầu thì phải đảm nhận mọi nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, nộp và nghĩa vụ với nhà nước (nếu có). Trường hợp nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu giá dự thầu không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị hủy.

Điều 5. Chi phí xây dựng, hạng mục chung và dự phòng

1. Giá gói thầu phải bao gồm chi phí xây dựng, giá thành sản phẩm chung và chi phí phát sinh.

2. Chi phí tồn kho bao gồm: chi phí tồn kho đề phòng trượt giá, chi phí tồn kho số lượng mới và chi phí tồn kho tạm thời (nếu có).

Việc xác định chi phí đột xuất phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của gói thầu. Chủ đầu tư phải căn cứ vào quy mô, tính chất, thời gian, địa điểm thi công của gói thầu và các yếu tố khác có liên quan để quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng quản lý chi phí.

3. Đối với hợp đồng trọn gói, bên nhận thầu phải tính toán, phân bổ các chi phí ngoài dự kiến ​​trong giá dự thầu; không tách biệt chi phí cung ứng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính và thương mại.

4. Đối với Hợp đồng theo đơn giá cố định và Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính và thương mại, chi phí cung cấp sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh xếp hạng nhà thầu. Chi phí bất ngờ sẽ được xác định lại trong quá trình đàm phán hợp đồng. Giá trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; Các chi phí trả trước này do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi phát sinh.

Hồ sơ mời thầu phải xác định rõ nội dung, nguyên tắc chi phí không dùng tiền mặt làm cơ sở để nhà thầu chào, ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó thể hiện rõ giá trị cụ thể bằng tiền hoặc tỷ lệ. Phần trăm chi phí khẩn cấp tính trên công trình (%). giá trị gói thầu cho nhà thầu. Nhà thầu phải đề xuất dự phòng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Điều 6. Hợp đồng

1. Hồ sơ mời thầu bao gồm: Là mẫu hợp đồng và các điều kiện, điều khoản chi tiết của hợp đồng để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu và để các bên thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

2. Hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu phải phù hợp với hình thức của hợp đồng, các điều khoản của hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, bổ sung do nhà thầu đề xuất đã được phê duyệt. chủ đầu tư trong quá trình đàm phán hợp đồng. và quyết toán nhưng đảm bảo không mâu thuẫn với các quy định của Đạo luật thương lượng và các luật khác có liên quan.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Đầu tiên. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban ngành khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến ​​về Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. chỉ đạo kịp thời./.

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ:

Bùi Quang Vinh:

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Tham Khảo Thêm:  Lời Bài Hát Cô Nàng Anh Thích Lona X Phúc Du

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/download/quyet-dinh-so-2405-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-59039

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Mẫu Chữ Kí Tên Hiếu Đẹp Nhất, Những Mẫu Chữ Ký Tên Hiếu…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *