Thông Tư 79/2022/TT-BQP Quy định Quản Lý Và Sử Dụng Biểu Mẫu Trong Xử Lý VPHC

Thông tư 79/2022/TT-BQP

Ngày 04/11/2022, Bộ Quốc phòng công bố Thông tư số 79/2022/TT-BKP của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng. .

Cùng với thông tư này, công bố các biểu mẫu của các cục, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng về xử phạt vi phạm hành chính như: Bản tường trình vụ việc; Quyết định kéo dài thời hạn giải trình. Thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính…

Thông tư 79/2022/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 79/2022/TT-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG TƯ
Quy chế ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

_____________

Theo “Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012”. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành “Luật xử lý vi phạm hành chính”.

Căn cứ Quyết định số 164/2017/NĐ-KP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.

Theo đề nghị của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các biểu mẫu liên quan đến xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

2. Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan trong trường hợp cần áp dụng hình thức khác mà Thông tư này không quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này đề cập đến người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Tổ Chức Tết Thiếu Nhi 1/6 Trường Mầm Non

Điều 3. Nguyên tắc công bố, quản lý và sử dụng biểu mẫu

1. Các mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính được công bố, quản lý và sử dụng thống nhất cho các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

2. Việc công bố, quản lý và sử dụng các mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Thông tư này.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, sử dụng biểu mẫu liên quan đến xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Biểu mẫu và công bố biểu mẫu

1. Kèm theo Thông tư này công bố 11 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính của các cục, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu quy định tại điểm 1 điều này sử dụng khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm), sổ xử lý vi phạm hành chính – khổ A3 (297 mm x 420 mm). phát hành dưới dạng bản in và dạng điện tử.

Điều 5. Quản lý và sử dụng biểu mẫu

1. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải sử dụng mẫu quy định tại Quyết định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của “Luật xử lý vi phạm hành chính”. . Trong biểu mẫu có ghi họ tên của người công tác trong quân đội được ủy quyền thi hành hoặc xử phạt vi phạm hành chính, thông tin về mệnh lệnh, chức vụ, bộ phận do Bộ Quốc phòng thành lập.

2. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng biểu mẫu theo dõi, kiểm soát, quản lý, lưu trữ hồ sơ hành chính về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền. . vi phạm và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

3. Căn cứ Quyết định số 118/2021/NĐ-KP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và việc in, quản lý các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư này, cơ quan, bộ phận có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. cung cấp biểu mẫu cho người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm giải trình về vi phạm hành chính, người tham gia thực hiện vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; lập sổ theo dõi việc sử dụng biểu mẫu của cơ quan, bộ phận.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu giấy đăng ký lãnh nhận bí tích rửa tội dành cho trẻ sơ sinh

4. Trưởng phòng, ban, người có thẩm quyền thực hiện kế toán, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, vướng mắc, thẩm quyền và tình hình thực tiễn ra quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với việc áp dụng hình thức; với yêu cầu, nội dung của từng vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.

5. Hình thức sử dụng được thể hiện dưới dạng bản in hoặc bản điện tử. Cơ quan, người có thẩm quyền và người tham gia tố tụng hành chính phải sử dụng biểu mẫu được cung cấp hoặc tự in biểu mẫu theo quy định.

6. Chữ viết trong phiếu phải chính xác, rõ ràng, dễ đọc, cùng một loại mực và màu, không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương; Nội dung ghi trong biểu mẫu có thể viết tay hoặc đánh máy, in ra giấy bằng các thiết bị in.

7. Việc ghi biểu mẫu phải liên tục, không để trống nội dung, có đánh số trang, ghi chú cuối văn bản, gạch chéo các chỗ trống trong văn bản. nếu trong biểu mẫu có tệp đính kèm hoặc danh sách thì phải ghi rõ là tệp đính kèm và danh sách kèm theo. Trường hợp biểu mẫu được lập thành nhiều bản thì nội dung ghi trong biểu mẫu phải giống nhau giữa các bản.

Điều 6. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 78/2019/TT-BKP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng; Chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

Điều 7. Nhiệm vụ thi hành

1. Thủ trưởng các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục trưởng Cục Mã hóa Chính phủ, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục . Kiểm tra Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Hình Ca Sĩ Jack ( J97 ) Ý Tưởng, Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Chàng Ca Sĩ Sóng Gió

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các vụ, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế)

Người nhận:
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (kiêm nhiệm);
– Đại diện TTMT – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngành TTCT;
– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
– Các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
– Bộ đội Biên phòng: Bộ đội Biên phòng, CSB thủ đô Hà Nội;
– Ban Mã hóa Chính phủ;
– Thanh tra Bộ Quốc phòng;
– Tòa án quân sự trung ương;
– Cục Thi hành án/Bộ Quốc phòng;
– Vụ Pháp chế/Quốc phòng;
– Cục Kiểm tra VBQPPL/Bộ Tư pháp;
– Bản tin Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
– Lưu: VT, VPC, CSB. Ti30.

CT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ:
PHÓ:

Thượng tướng Võ Minh Lương

RUỘT THỪA:

ĐỐI VỚI VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ DOD
(Kèm theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 11/04/2022 số 79/2022/TT-BKP)

NÓ:

MẪU MẪU

MẪU ĐƠN

Đầu tiên

MBBGNVV:

hồ sơ sự cố

2:

ICRC

Quyết định kéo dài thời hạn giải trình

3:

MTTG:

Thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính

4:

CHÚNG TA

Nên khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

5:00

MPKSG:

Bảng giá sản phẩm

6:00

MBBGN:

Thể thức giao nhận hồ sơ tội phạm để xử lý vi phạm hành chính

7:00

MLDTLHDĐ:

Quyết định thành lập hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ

8 giờ

MBBHHDRED:

Biên bản họp hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính thu giữ

9:00

MFDBTS:

Tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa dễ hư hỏng và quyết định bán hàng hóa;

mười

MBBBH:

Biên bản mua bán tang vật bị tạm giữ vi phạm hành chính là vật phẩm, hàng hóa mau hỏng;

11:00

MSTDXP:

Sổ tay Giám sát và Xử phạt vi phạm hành chính

……………………………

Thông tư 79/2022/TT-BQP

Cơ quan ban hành: bộ quốc phòng Số xuất bản. Đang cập nhật
Con số: 79/2022/TT-BQP Ngày xuất bản: Đang cập nhật
Loại tài liệu. thông tư Người ký: Võ Minh Lương
Ngày phát hành: 04/11/2022 Ngày hết hạn: Đang cập nhật
lĩnh vực: vi phạm hành chính

Văn bản pháp luật này đã được HoaTieu.vn cập nhật và tải lên tại khu vực quản trị, vui lòng sử dụng file đã tải về để lưu làm tài liệu tham khảo.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Tổ Chức Tết Thiếu Nhi 1/6 Trường Mầm Non

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Mẫu giấy đăng ký lãnh nhận bí tích rửa tội dành cho trẻ…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *