Thông Tư 292/2016/TT-BTC Cập Nhật Kiến Thức Hàng Năm Cho Kế Toán Viên

Hướng dẫn bồi dưỡng mới cho kế toán

Thông tư 292/2016/TT-BTC – Cập nhật kiến ​​thức kế toán hàng năm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn việc bồi dưỡng kiến ​​thức kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm. Thông tư 292/2016/TT-BTC cũng nêu nếu đến hết ngày 15 tháng 12 năm nayy kế toán đó Không cập nhật đủ giờ Theo quy định, nó sẽ bị đình chỉ hoạt động dịch vụ kỹ thuật từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm sau.

Thông tư 271/2016/TT-BTC nộp lệ phí đăng ký hành nghề, lệ phí kinh doanh dịch vụ kiểm toán và thẩm định

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thông tư 296/2016/TT-BTK cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán;

Thông tư này thay thế các quy định tại thông tư 72/2007/TT-BTC.

TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 292/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ:
HƯỚNG DẪN LÀM MỚI HÀNG NĂM KẾ TOÁN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

Căn cứ Quyết định số 215/2013/NĐ-KP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư hướng dẫn việc bồi dưỡng kế toán viên hành nghề hàng năm và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn việc cập nhật kiến ​​thức hàng năm của kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên) theo quy định của Luật Kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm:

1. Người hành nghề kế toán và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

2. Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (sau đây gọi là Hội nghề nghiệp); Cơ sở giáo dục; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.

3. Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tổ chức các khóa cập nhật kiến ​​thức cho hội viên.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cập nhật kiến ​​thức cho người làm kế toán.

Tham Khảo Thêm:  CV Xin Việc Ngành Tiếp Thị

Chương II

ĐÃ XÁC NHẬN

Điều 3. Đối tượng cập nhật kiến ​​thức

Đối tượng cập nhật kiến ​​thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký làm dịch vụ kế toán. Người mới được cấp Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán kể từ ngày được cấp Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên đến hết ngày 31/12. chứng chỉ được cấp mà không cần phải cập nhật kiến ​​thức.

Điều 4. Nội dung và tài liệu cập nhật kiến ​​thức

1. Về nội dung cập nhật kiến ​​thức.

(a) Quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán;

b) Pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán; Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm kế toán; Chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế; Các kiến ​​thức, thông tin khác liên quan đến chuyên môn.

2. Về tài liệu cập nhật kiến ​​thức.

a) Tài liệu cập nhật kiến ​​thức phải có nội dung quy định tại điểm 1 Điều này;

b) Tài liệu cập nhật kiến ​​thức được thể hiện dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử;

Điều 5. Thời gian cập nhật kiến ​​thức

1. Thời gian cập nhật kiến ​​thức tối thiểu là 40 giờ trong năm liền kề trước năm đăng ký hành nghề kế toán, trong đó tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến ​​thức về nội dung quy định tại Khoản 1 Thông tư 4 Điều này. .

2. Người không sử dụng dịch vụ kế toán 24 tháng liên tục trở lên trước thời điểm đăng ký hành nghề kế toán phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến ​​thức trong 02 năm liền kề trước năm đăng ký hành nghề kế toán, trong đó có ít nhất 40 giờ. cập nhật kiến ​​thức về nội dung nêu tại điểm “a” khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

3. Số giờ cập nhật kiến ​​thức kế toán hàng năm được cộng dồn, tính từ ngày 16 tháng 8 năm trước đến ngày 15 tháng 8 năm sau.

Điều 6. Phương thức cập nhật kiến ​​thức

1. Người làm kế toán tham gia cập nhật kiến ​​thức do hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tổ chức; cơ sở giáo dục; tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, cụ thể:

a) Hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo được tổ chức cập nhật kiến ​​thức chung cho mọi người làm kế toán;

Tham Khảo Thêm:  Nơi Bán Thẻ Nhớ 1Gb Bao Nhiêu Tiền, Thẻ Nhớ 1Gb Bao Nhiêu Tiền

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán chỉ được cập nhật kiến ​​thức cho người làm kế toán của mình.

2. Kế toán viên là thành viên của tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tham gia các hoạt động cập nhật kiến ​​thức về kế toán, kiểm toán do tổ chức nghề nghiệp quốc tế tổ chức.

Điều 7. Điều kiện được chấp thuận cho tổ chức cập nhật kiến ​​thức

1. Hội nghề nghiệp, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đáp ứng các điều kiện chung sau đây để tổ chức lớp cập nhật kiến ​​thức:

a) Có kế hoạch, chương trình cập nhật kiến ​​thức hàng năm phù hợp với nội dung cập nhật kiến ​​thức quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

b) Sự có mặt của đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

c) Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng dạy học như phòng học, bàn ghế, bảng đen, đồ dùng dạy học và các thiết bị dạy học khác (tự có hoặc thuê);

2. Điều kiện đặc biệt đối với tổ chức.

2.1. Đối với hiệp hội nghề nghiệp:

Ngoài các điều kiện nêu tại khoản 1 điều này, hiệp hội nghề nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có quy chế cập nhật kiến ​​thức cho người làm kế toán hoặc quy chế đào tạo chung, trong đó có nội dung cụ thể về cập nhật kiến ​​thức cho người làm kế toán;

b) Có bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật kiến ​​thức kế toán;

c) Việc cập nhật kiến ​​thức kế toán viên được đăng ký trong chương trình công tác hàng năm.

2.2. Đối với cơ sở đào tạo.

Ngoài các điều kiện quy định tại điểm 1 điều này, cơ sở giáo dục còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và hoạt động;

b) Chuyên ngành đào tạo trình độ đại học trở lên về mặt kiến ​​thức cập nhật quy định tại điểm 1 Điều 4 của Thông tư này;

2.3. Tự tổ chức cập nhật kiến ​​thức cho các công ty kế toán.

Ngoài các điều kiện quy định tại điểm 1 điều này, công ty dịch vụ kế toán còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có từ 10 nhân viên chuyên nghiệp trở lên tại thời điểm đăng ký (bao gồm cả người làm kế toán và nhân viên trực tiếp làm dịch vụ kế toán);

Tham Khảo Thêm:  Danh Sách Vùng Cam Và Xanh ở Hà Nội

b) Có bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo về hiện đại hóa tri thức trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

c) Có quy định về đào tạo, cập nhật kiến ​​thức cho người làm kế toán của doanh nghiệp;

3. Trong thời gian xét duyệt tổ chức cập nhật kiến ​​thức, các sở phải luôn đảm bảo các điều kiện xét duyệt tổ chức cập nhật kiến ​​thức quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày không còn đủ điều kiện hoặc không còn nhu cầu tổ chức cập nhật kiến ​​thức, các sở phải có văn bản thông báo về Bộ Tài chính, nêu rõ lý do và thời gian. Không còn đủ điều kiện. hoặc không tiếp tục tổ chức cập nhật kiến ​​thức. Căn cứ thông báo của các đơn vị, Bộ Tài chính ra thông báo về việc hủy bỏ quyết định phê duyệt việc đơn vị tổ chức cập nhật kiến ​​thức kế toán viên.

Điều 8: Giảng viên tham gia giảng dạy cập nhật kiến ​​thức

Giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kế toán viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Có kinh nghiệm hành nghề dịch vụ kế toán ít nhất 05 năm.

2. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu và giảng dạy liên quan đến nội dung cập nhật kiến ​​thức nêu tại khoản 1 Điều 4 của thông tư này.

3. Thành viên hiện tại hoặc trước đây của Ủy ban Phát triển Chuẩn mực Kế toán.

Điều 9. Quy trình thảo luận và chấp thuận tổ chức hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến ​​thức;

Các đối tượng nêu tại điểm 2 Điều 2 Thông tư này có đủ điều kiện và muốn tổ chức cập nhật kiến ​​thức kế toán viên phải gửi hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến ​​thức về Bộ Tài chính. thông tư này.

Đăng ký trong tổ chức cập nhật kiến ​​​​thức chỉ nên được thực hiện lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính thảo luận và ra quyết định chấp thuận cho đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến ​​thức kế toán viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. .02/CNKT.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Học Cách Làm Sao để Bật đèn Xanh Cho Chàng Hiệu…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tính Giá Thành Thực Tế Nguyên Liệu, Vật Liệu Và Công Cụ, Dụng…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *