Thông Tư 24/2016/TT-BYT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng ồn

Giới hạn cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc

Thông tư 24/2016/TT-BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

Thông tư 24/2016/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc ban hành ngày 30/06/2016. Theo đó, quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường. cá nhân, tổ chức nhìn vào môi trường làm việc; cá nhân, tổ chức có hoạt động phát sinh tiếng ồn tại nơi làm việc ảnh hưởng đến thính giác của người lao động.

Thông tư 06/2016/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông

Thông tư 49/2012/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bến xe khách

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia về thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 24/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ:
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN.

Căn cứ Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 “An toàn, vệ sinh lao động”.

căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6;

Căn cứ Quyết định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ quyết định số 63/2012/NĐ-KP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức cho phép tiếp xúc với tiếng ồn tại nơi làm việc;

Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Ban hành kèm theo thông tư này: QCVN 24/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc.

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Tham Khảo Thêm:  Khán Giả Phản Ứng Vì Số Phận Của Lan Trong 'Quỳnh Búp Bê' Quá Bi Thảm

Điều 3. Nhiệm vụ thi hành

Vụ trưởng, Vụ trưởng, Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Vụ của Bộ Y tế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Y tế vùng, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các Sở Y tế Vụ các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận: CT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ:
PHÓ:
 • Văn phòng Chính phủ (Cục KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
 • Bộ trưởng (để báo cáo);
 • các Cục thuộc Bộ Y tế;
 • Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Sở y tế các khu vực, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Trung tâm y tế dự phòng vùng, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tại các vùng, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để đăng ký);
 • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
 • Lưu: VT, K2ĐT, PC, MT.
Nguyễn Tấn Long

QCVN 24:2016/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Mức độ tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

lời nói đầu:

QCVN 24:2016/BYT do Hội đồng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày tháng 06 của Bộ trưởng Bộ Y tế 30, 2016. .

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Mức độ tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này xác định mức độ tiếp xúc với tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về môi trường. cá nhân, tổ chức nhìn vào môi trường làm việc; cá nhân, tổ chức có hoạt động phát sinh tiếng ồn tại nơi làm việc ảnh hưởng đến thính giác của người lao động.

Tham Khảo Thêm:  Thơm Nồng Nàn Món Mứt Gừng Mật Ong Ngày Tết Nguyên đán

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công nhân sử dụng tai nghe.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Mức độ tiếp xúc với tiếng ồn cho phép của người lao động tại nơi làm việc không vượt quá giá trị cho trong bảng 1.

Bảng 1. Giới hạn cho phép của mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc

Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn Mức áp suất âm tương đương giới hạn cho phép (L:aec) – dBA
lúc 8 giờ 85:
4 tiếng 88:
2 giờ 91:
1 giờ 94
30 phút 97:
15 phút 100
7 phút 103:
3 phút 106:
2 phút 109:
1 phút 112:
30 giây 115:

Mức áp suất âm thanh tối đa (Max) tại mọi thời điểm hoạt động không vượt quá 115 dBA.

2. Giới hạn áp suất âm cho phép ở các vị trí làm việc được nêu trong Bảng 2.

Ban 2. Giới hạn cho phép của mức áp suất âm trong vùng xoắn ở các vị trí làm việc

Mức áp suất âm ở các vị trí làm việc của đai xoắn ốc

Mức áp suất âm thanh tối đa (Max) tại mọi thời điểm hoạt động không vượt quá 115 dBA.

3. Phương tiện bảo vệ cá nhân. trong quá trình làm việc nếu không áp dụng các giải pháp giảm mức áp suất âm dưới 85 dBA thì phải áp dụng chế độ bảo vệ thính giác cho người lao động. Phương tiện bảo vệ thính giác cho người lao động phải đáp ứng yêu cầu tại Bảng 3.

Bàn số 3. Yêu cầu bảo vệ thính giác cá nhân

Mức áp suất âm thanh (dBA) Hiệu quả giảm tiếng ồn của thiết bị bảo vệ thính giác (dBA)
<90 13-10:
90 đến <95 14-17:
95 đến <100 18-21
100 đến <105 22-25:
105 đến <110 26:00

4. Trường hợp trong ca làm việc phải tiếp xúc với các mức áp suất âm khác nhau thì tổng mức tác động của tiếng ồn không được vượt quá 1 và được tính theo công thức sau:

D =: [C1/T1 + C2/T2 + … + Cn/Tn] 1:

ở đó

D là tổng mức tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày làm việc.

Đầu tiên,2: …. CŨN: là thời gian phơi sáng thực tế thứ 1, thứ 2,…n tương ứng với mức độ tiếng ồn thực tế đo được trong khoảng thời gian đó.

Tham Khảo Thêm:  Lệnh Hủy Lệnh Thanh Toán

MỘT TỶĐầu tiênMỘT NGÀN TỶ2: …. MỘT TỶN: là thời gian phơi nhiễm cho phép tương ứng với mức ồn thực tế đo được trong khoảng thời gian CĐầu tiên,2:…. C:N:.

III. PHƯƠNG PHÁP QUYẾT ĐỊNH

Đo tiếng ồn tại nơi làm việc bằng các phương pháp sau:

1. TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009) Âm học – Xác định mức độ tiếp xúc với tiếng ồn nghề nghiệp – Phương pháp kỹ thuật.

2. Phương thức 1910.95 Ứng dụng G (OSHA – Theo dõi mức độ tiếng ồn).

IV. QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH

1. Cơ sở làm việc có người lao động tiếp xúc với tiếng ồn phải định kỳ đo, kiểm tra tiếng ồn tại nơi làm việc ít nhất mỗi năm một lần và theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Người sử dụng lao động phải trang bị bảo hộ lao động phù hợp với môi trường làm việc cho người lao động.

3. Trường hợp tiếng ồn tại nơi làm việc vượt quá giới hạn cho phép thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện ngay các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khoẻ của người lao động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chuẩn này áp dụng thay cho tiêu chuẩn tiếng ồn của Tiêu chuẩn vệ sinh lao động công bố theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Quy chuẩn này và phối hợp với các Vụ chức năng có liên quan hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện.

3. Căn cứ yêu cầu thực tiễn quản lý, Cục Quản lý môi trường y tế có trách nhiệm đề xuất với Bộ Y tế những thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về tiếng ồn nêu trong quy chuẩn này nếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Lệnh Hủy Lệnh Thanh Toán

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Khán Giả Phản Ứng Vì Số Phận Của Lan Trong ‘Quỳnh Búp Bê’…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *