Thông Tư 23/2016/TT-BTC Hướng Dẫn Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTK – Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTK hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có hiệu lực từ tháng 1 ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy định về tiếp nhận, kháng nghị, hủy quyết định của công dân trong hoạt động tư pháp

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp, quản lý chứng thư thẩm định giá đất;

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật thăm dò cát sỏi lòng sông và đất đá làm vật liệu san lấp

TÀI CHÍNH
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 23/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ CÔNG LẬP TOÀN QUỐC.

Căn cứ: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 3 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ: Lệ làng 29 Tháng Mười 2013;

Căn cứ: Luật cạnh tranh 26 Tháng Mười Một 2013;

Căn cứ: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2009.

Căn cứ: Nghị định 04/2016/NĐ-KP “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2009/NĐ-KP ngày 03 tháng 6 năm 2009 ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định của Chính phủ . Các điều của Luật “Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”.

Căn cứ: Nghị định 16/2015/NĐ-KP Ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ: Nghị định N 63/2014/NĐ-CP Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu “Về lựa chọn nhà thầu”.

Căn cứ: Nghị định N 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2011 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đăng tải Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Chương I:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Quyết định Công Nhận Hội đồng Quản Trị Trường Học

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện theo Nghị định số 52/2009/NĐ của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. số 03 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 52/2009/NĐ-KP) và 04/2016/NĐ-KP; Ngày 06 tháng 01 năm 2009 số 52/2009/NĐ-KP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ (sau đây gọi là số 04/2016/NĐ-KP) về sửa đổi, bổ sung một số điều, gồm: :

1. Thuê tài sản để phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Xác định giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp nhà nước quản lý theo cơ chế phân phối vốn cho doanh nghiệp.

3. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết, sáp nhập.

4. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp nhà nước được nhà nước bảo đảm nguyên giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở thực hiện quản lý nhà nước về tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành khác ở Trung ương (gọi tắt là Bộ, ban, ngành Trung ương), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). ).

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn Yêu Cầu Không Tiến Hành Hòa Giải

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

THUÊ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ CÔNG LẬP

Điều 3. Thẩm quyền quyết định cho thuê tài sản

1. Bộ trưởng, thủ trưởng ban ngành trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ công tác của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 4. Thuê tài sản làm trụ sở

1. Đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng điều kiện thuê trụ sở quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 2 Điều này và Khoản 2 Điều này thực hiện việc thành lập trụ sở theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Điều kiện làm việc và hiện trạng sử dụng trụ sở để lập phương án thuê trụ sở trình cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều 3 Thông tư này.

2. Đơn vị thuê trụ sở được thuê thêm chỗ làm việc khi chỗ làm việc hiện có chưa đáp ứng tiêu chuẩn, định mức trong các trường hợp sau:

a) Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng thêm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Đơn vị đã được sắp xếp, sắp xếp lại nhưng mặt bằng làm việc không đủ cho việc tăng biên chế, công chức, viên chức.

(b) Nhiều nhiệm vụ được giao hơn, dẫn đến yêu cầu về không gian làm việc tăng lên. Phòng ban đã được sắp xếp, bố trí lại nhưng không đủ chỗ làm việc, nếu không lấp đầy phòng làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

Tham Khảo Thêm:  Cách Tạo Tài Khoản Microsoft Teams Miễn Phí Không Cần Mail EDU

c) Quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tăng dẫn đến diện tích thuê tại thời điểm hiện tại ngày càng khan hiếm so với tiêu chuẩn, định mức, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Phương án thuê trụ sở bao gồm các nội dung chính sau:

a) nhu cầu thuê văn phòng.

b) diện tích văn phòng làm việc cần thuê;

c) Cấp, hạng, tiêu chuẩn của trụ sở làm việc thuê;

d) các yêu cầu liên quan đến vị trí và địa điểm của văn phòng làm việc thuê;

đ) Thời hạn thuê được xác định phù hợp với yêu cầu sử dụng trụ sở làm việc;

e) Giá thuê tối đa được xác định trên cơ sở tổng giá thuê trên thị trường.

4. Trên cơ sở phương án giá thuê trụ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị lập dự toán chi phí thuê trong dự toán ngân sách hàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Phiếu bổ nhiệm được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a) giá thuê văn phòng trong toàn bộ thời hạn thuê dưới 100 triệu bảng Anh (tính theo hợp đồng);

b) Chỉ có 01 nhà thầu tham gia sau khi đã hoàn thành thủ tục thông báo mời thầu theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này ra quyết định gia hạn thời hạn thuê trụ sở sau khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng hoặc cho thuê thêm diện tích tại địa điểm thuê mà giá thuê không không vượt quá giá thuê hiện hành;

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn Yêu Cầu Không Tiến Hành Hòa Giải

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Báo Cáo Biện Pháp Hoạt động Nhóm Toán Lớp 5

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *