Thông Tư 07/2016/TT-BKHĐT Quy định Lập Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Mua Sắm đối Với đấu Thầu Qua Mạng

Sắp xếp mới cho các thỏa thuận mua sản phẩm

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT – Quy định lập hồ sơ mời thầu và mua hồ sơ yêu cầu đấu thầu qua mạng

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, mua sắm hàng hóa quy… 07/2016/TT-BKHĐT Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 từ

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng

Thông tư 75/2014/TT-BTK mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Thông tư 06/2016/TT-BCT trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và công bố hợp đồng mua bán điện mẫu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 07/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC TẠO GIẤY GIAO NHẬN CHO YÊU CẦU MUA HÀNG TRỰC TUYẾN.

Theo 26.11.2013 Theo Luật cạnh tranh số 43/2013/QH13.

Theo Quyết định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu “Về lựa chọn nhà thầu”.

Căn cứ Quyết định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mua sắm hàng hóa để đấu thầu qua mạng.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng cạnh tranh quốc gia đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (gọi tắt là Hệ thống), sản phẩm theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu mua sắm hàng hóa số lượng ít sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nội bộ một vòng, một túi hồ sơ, theo quy định tại Điều 1 Luật số 43/2013/QH13 về thương lượng trong lĩnh vực pháp luật như sau.

1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua hàng đấu thầu qua mạng. Mẫu số 01;

Tham Khảo Thêm:  Những Chính Sách Mới Về Lương, Thưởng Tết Của Giáo Viên 2023

2. Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua hàng hóa đấu thầu qua mạng: Mẫu số 02.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua hàng hóa thực hiện trên Hệ thống trong khuôn khổ quy định nêu tại Điều 1 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều 1 Thông tư này lựa chọn mua hàng qua Hệ thống.

Điều 3. Nguyên tắc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mua hàng để đấu thầu qua mạng

1. Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nộp cho đấu thầu qua mạng phải căn cứ quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để nộp yêu cầu phù hợp trên nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

2. Không được đặt ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của bất kỳ nhà thầu nào đủ tư cách hoặc tạo lợi thế cho một hoặc nhiều nhà thầu làm phát sinh cạnh tranh không lành mạnh như nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả tên nước, nhóm nước. hoặc các vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử; Trong trường hợp không thể mô tả chi tiết sản phẩm theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, ca-ta-lô của một số sản phẩm để tham khảo, minh họa. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm nhưng phải có cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu hoặc catalô và phải thể hiện rõ nội dung tương đương của sản phẩm đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có). . Không có cài đặt nguồn gốc tương đương.

3. Khi lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa để đấu thầu qua mạng không được thay đổi các điều kiện chung của hợp đồng tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Chương I – Hướng dẫn nhà thầu, Chương VI – Điều kiện chung của hợp đồng. hợp đồng. thông tư này; Không thay đổi quy định tại Chương I Hướng dẫn nhà thầu của Mẫu N 02 ban hành kèm theo Thông tư này khi lập hồ sơ dự thầu chào hàng cạnh tranh mua hàng hóa để đấu thầu qua mạng. Có thể chỉnh sửa các nội dung khác cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp thay đổi các quy định nêu trong đơn yêu cầu thì tổ chức, cá nhân lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải bảo đảm sự thay đổi đó là phù hợp và khoa học. Nghiên cứu nghiêm ngặt hơn những nghiên cứu được liệt kê. mẫu đơn và không mâu thuẫn với các quy định của Đạo luật đấu thầu. Trong văn bản đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải thể hiện rõ những nội dung sửa đổi so với nội dung nêu trong đơn và để chủ đầu tư xem xét, xác định rõ lý do thay đổi.

Tham Khảo Thêm:  Hãy Cho Biết Học Sinh Trung Học Phổ Thông Có Thể Sử Dụng Quyền Tự Do Ngôn Luận Như Thế Nào?

Điều 4. Thành phần, định dạng tệp (file) hồ sơ mời thầu mua hàng hóa đấu thầu qua mạng.

1. Thành phần hồ sơ mời thầu bao gồm:

a) Chương I – Hướng dẫn nhà thầu.

b) Chương II – Bảng dữ liệu đấu thầu;

c) Chương III – tiêu chuẩn xét thầu.

d) Chương IV – mẫu hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu;

đ) Chương V – Phạm vi cung cấp.

e) Chương VI – điều kiện chung của hợp đồng.

g) Chương VII – Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng.

h) Chương VIII – Hình thức hợp đồng.

2. Chương I và Chương VI áp dụng thống nhất cho hoạt động mua hàng trực tuyến đối với các sản phẩm được đặt dưới dạng tệp PDF và được cài đặt trong Hệ thống. Khi thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định, phê duyệt hai chương này mà hai chương này là bộ phận không tách rời của hồ sơ mời thầu và là cơ sở để lập hồ sơ mời thầu. trường hợp tranh chấp.

3. Chương II, Chương III (Phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm của Bảng tiêu chuẩn), Chương IV, Chương V (Phần Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ có liên quan), Chương VII được đánh số thứ tự. Hệ thống (dạng web).

4. Chương III (phần không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm), Chương V (phần không bao gồm phạm vi và lộ trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan) và Chương VIII là các tệp ; định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, file ảnh, file nén hoặc các định dạng khác phù hợp với gói thầu được bên mời thầu đính kèm và tải lên Hệ thống.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 128/2022/NĐ-CP Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Lĩnh Vực Văn Hóa Và Quảng Cáo

Điều 5. Thành phần, định dạng hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua hàng hóa để đấu thầu qua mạng;

1. Thành phần hồ sơ hỏi đáp bao gồm:

a) Chương I – Hướng dẫn nhà thầu.

b) Chương II – Bảng dữ liệu đấu thầu;

c) Chương III – Tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất.

d) Chương IV – mẫu hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu;

đ) Chương V – Yêu cầu đối với gói thầu.

e) Chương VI – Dự thảo Hợp đồng.

2. Chương I áp dụng thống nhất đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng sản phẩm được định dạng định dạng tệp tin PDF và được đặt trong Hệ thống. Chủ đầu tư không cần bố trí thẩm định, phê duyệt chương này khi thẩm định, phê duyệt yêu cầu mà chương này là một phần không thể tách rời của yêu cầu và được sử dụng làm cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp.

3. Chương II, Chương III (Phần Biểu tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm), Chương IV, Chương V (Phần Phạm vi và tiến độ của Hàng hóa và Dịch vụ liên quan) được số hóa trong Hệ thống dưới dạng web.

4. Chương III (phần không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm), Chương V (phần không bao gồm phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan) và Chương VI là các tệp tin. Định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, định dạng ảnh, tệp tin nén hoặc các định dạng khác phù hợp với gói thầu do bên mời thầu đính kèm và tải lên Hệ thống.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách Ngâm Rượu Hoa Atiso đỏ Atiso Xanh Thơm Ngon đơn…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Mẫu số C4-03/KB giấy ủy nhiệm chi

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *