Thông Tư 05/2016/TT-BXD Đơn Giá Nhân Công Trong Quản Lý Chi Phí đầu Tư Xây Dựng

Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

Thông tư 05/2016/TT-BXD – Đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng và chỉ số giá xây dựng.

HỆ THỐNG XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 05/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ:
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

Căn cứ Quyết định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo quyết định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của chính phủ “Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng và chỉ số giá xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chịu trách nhiệm áp dụng các quy định này. Dạng hình tròn.

2. Khuyến khích các sở, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Phân Phối Chương Trình Hoạt động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp Lớp 6 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Giá đơn vị công việc xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo đánh giá của người lao động trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình;

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (bao gồm cả các yếu tố bù đắp mức lương đủ sống) trên thị trường lao động của từng địa phương nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc thù và tính chất công việc của công nhân xây dựng;

d) Đáp ứng yêu cầu đóng một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

2. Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có biến động.

Điều 4. Xác định đơn giá công việc

Đơn giá công việc của nhân công trực tiếp sản xuất xây lắp được xác định theo công thức sau:

Thông tư 05/2016/TT-BXD

ở đó

 • GNC: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.
 • LNC. nhập mức lương cơ sở tháng để xác định đơn giá công tác ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản phẩm, sản xuất xây dựng và có tính đến yếu tố thị trường; và các khoản bảo hiểm phải nộp theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN). Lương cơ sở mới vào được kê khai tại Phụ lục 1 Bảng 1 của Thông tư này để tham khảo.
 • HCB, Hệ số tiền lương kê khai tại Phụ lục 2 của Thông tư này đối với người lao động trực tiếp làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng.
 • t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, nghiên cứu, xác định và đấu thầu chi phí xây dựng công trình . cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Tham Khảo Thêm:  Lỗi Google Dừng Trên Android

2. Trường hợp đơn giá công việc xây dựng tại địa phương lớn hơn đơn giá công việc xác định trên cơ sở mức lương cơ sở nhập cao nhất kê khai tại Phụ lục 1, nếu chia bậc của Phụ lục 2 Thông tư này ; Trong thời hạn 26 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

3. Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) công bố tại Phụ lục 1 của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường có biến động trên 10%.

Điều 6. Quản lý chuyển tiếp

1. Trường hợp đơn giá nhân công trong dự toán tổng mức đầu tư xây dựng và chi phí xây dựng đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng theo quy định của Thông tư này. Các gói thầu thuộc hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải phù hợp với hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng áp dụng mức tiền lương, tiền thưởng nhất định được cấp có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án vào sử dụng.

Điều 7. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong lĩnh vực quản lý, xây dựng công trình Chi phí đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Đổi 1M Bằng Bao Nhiêu Dm, Cm, Mm? Cách Đổi Mét (M) Sang Dm, Cm, Mm?
Người nhận: CT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ:
PHÓ:
 • Thủ tướng, các Thứ trưởng của Chính phủ;
 • Bộ, ngành ngang Bộ; cơ quan nhà nước;
 • hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • tổng công ty nhà nước;
 • Sở Xây dựng các vùng, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Công báo, website Chính phủ, website Bộ Xây dựng;
 • Lưu VP, PC, Viện CTXD, Vụ XD.
Bùi Phạm Khẩn

03/10/2016 kèm theo thông tư 05/2016/TT-BKHĐ.

PHỤ LỤC 1

Bảng 1: Nhập mức lương cơ sở để xác định đơn giá nhân công xây dựng (LNC).

Đơn vị tính: đồng/tháng

Khu vực I:

2.350.000 2.530.000

Khu vực II:

2.150.000 2.320.000

Khu vực III:

2.000.000 2.154.000

Khu vực IV:

1.900.000 2.050.000

Ghi chú:

 • Địa bàn áp dụng mức lương cơ sở đầu vào của vùng I, II, III, IV thực hiện theo quy định về vùng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
 • Mức lương cơ sở đầu vào nêu trên được xác định bằng mức lương bình quân thực tế nghiên cứu chia cho hệ số cấp bậc tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Tiền lương thực tế bình quân bao gồm các khoản bảo hiểm mà người lao động phải đóng cho nhà nước và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải đóng cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

Thuộc tính văn bản: Thông tư 05/2016/TT-BXD

Con số: 05/2016/TT-BXD
Loại tài liệu thông tư
Ngành, lĩnh vực Công việc – Lương, Xây dựng – TP.
Nó được phát hành ở đâu? Bộ Xây dựng
Người ký Bùi Phạm Khẩn
Ngày phát hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực 1 Tháng năm 2016

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Đổi 1M Bằng Bao Nhiêu Dm, Cm, Mm? Cách…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Bảng Chế độ Công Tác Phí Dành Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *