Quyết định Số 07/2012/QĐ-TTg Ban Hành Một Số Chính Sách Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Rừng

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố một số chính sách nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng.

THỦ TƯỚNG:

—————
Con số: 07:00/2012/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

PHÁN QUYẾT
Ban hành loạt chính sách nhằm tăng cường bảo tồn rừng
_____________

THỦ TƯỚNG:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004.

Theo quyết định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của chính phủ về việc thi hành luật “Bảo vệ và Phát triển rừng”.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. Mục tiêu

Ban hành hàng loạt chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, đẩy mạnh xã hội hóa, lôi cuốn các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và người dân tham gia bảo vệ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tiêu chuẩn. giữ vững dân sinh, an ninh quốc phòng.

Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho Ủy ban nhân dân các cấp.

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

a) Ban hành các văn bản về quản lý, bảo tồn rừng và đất lâm nghiệp để hướng dẫn các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn thực hiện các quy định của Luật này.

b) Tổ chức, thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng;

c) Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng bảo tồn, rừng sản xuất theo quy định của pháp luật;

d) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, rừng và đất lâm nghiệp; chấn chỉnh, điều chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, huy động và phối hợp nỗ lực của các tổ chức trực tiếp tham gia bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn mọi hành động gây thiệt hại đến rừng và đất rừng; kiên quyết đấu tranh, chấm dứt tình trạng khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật, chống người thi hành công vụ trên địa bàn.

Tham Khảo Thêm:  Dân nhập cư có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế

đ) Chỉ đạo việc giao, cho thuê rừng, phục hồi rừng, đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu kiện về rừng và đất lâm nghiệp;

đ) Tổ chức nghiên cứu, kiểm kê, thống kê, phân loại rừng, lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

g) Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và diện tích rừng của địa phương; doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; ngăn chặn việc sử dụng trái phép gỗ và lâm sản để tiêu thụ và hợp pháp hóa.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh có rừng (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

a) Áp dụng các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và khai thác lâm sản theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao đất, giao rừng, giao khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

c) Huy động, chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn mọi hoạt động gây thiệt hại tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng;

Tham Khảo Thêm:  Người Sinh Năm 1989 Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp Với Ai? Tuổi Kỷ Tỵ Sinh Năm 1989 Mệnh Gì

d) Tổ chức thực hiện việc phá rừng, phục hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu kiện về rừng và đất lâm nghiệp;

đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

e) Kiểm tra, nghiên cứu việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, đất rừng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Căn cứ quy định của pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; để mắt đến các đối tượng vi phạm để xử lý một cách chuyên nghiệp; đấu tranh kiên quyết, dập tắt các cuộc biểu tình chống chính quyền.

g) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đất lâm nghiệp, doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay các hành vi tiêu thụ, hợp pháp hóa gỗ, lâm sản trái pháp luật.

3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn có rừng (sau đây: Ủy ban nhân dân cấp xã).

a) quản lý diện tích và ranh giới rừng; công trình bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, bản đồ, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện quy hoạch 3 loại rừng ngoài thực địa, quy hoạch chi tiết bảo vệ và phát triển rừng có liên quan đến chủ rừng;

d) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị giao rừng, thuê rừng, giao lô rừng, thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo thẩm quyền;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 91/2020/NĐ-CP Chống Tin Nhắn Rác, Thư điện Tử Rác, Cuộc Gọi Rác

đ) Hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn xây dựng và áp dụng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện sản xuất rừng; chăn nuôi gia trại, chăn thả gia súc theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

đ) Tổ chức có hiệu quả hoạt động của các tổ quần chúng bảo vệ rừng mà nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ; Huy động các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn ngay các hành vi phá rừng và PCCCR theo phương án bốn tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, khí tài, hậu cần); báo cáo ngay cấp trên đối với những trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của cấp xã; giám sát hoạt động của các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản theo quy định của pháp luật;

g) Xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp;

h) Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

i) Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng không được Nhà nước giao, cho thuê và xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để giao lại diện tích rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để rừng thực sự có chủ;

k) Hòa giải tranh chấp về rừng, đất lâm nghiệp tại địa phương;

Nơi nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng, giao rừng, cho thuê rừng, cho thuê rừng, đất rừng trái pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình nếu không có biện pháp ngăn chặn, ngăn chặn, xử lý ngay và kịp thời. Lãnh đạo các địa phương kiểm điểm kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Người Sinh Năm 1989 Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì? Hợp…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tờ Khai Thay đổi, Bổ Sung Thông Tin đăng Ký Sử Dụng Phương…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *