Quyết định đề án đổi Mới Chương Trình Học Và Sách Giáo Khoa Mới Số 404/QĐ-TTg

Thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm 2018

Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt chương trình giáo dục phổ thông và đề án sửa chữa sách giáo khoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2015

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa

THỦ TƯỚNG:
——-

Số: 404/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

PHÁN QUYẾT
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIA HẠN PHẦN MỀM VÀ SÁCH.
HIỆU TRƯỞNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Theo quyết định số 29-NK/TV ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 04 tháng 11 năm 2013 về yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhà xã hội học. định hướng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Quyết định số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện quyết định số 29-NK/TV ngày 04 tháng 11 năm 2013 kỳ họp thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Ban chấp hành;

Thực hiện theo Quyết định số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. Phê duyệt đề án sửa đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Xây dựng và xuất bản chương trình giáo dục phổ thông mới (sau đây gọi là chương trình) và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (sau đây gọi là sách giáo khoa) phù hợp với hệ thống giáo dục phổ thông, theo tinh thần quyết định số 29-NK/TV ngày 04 tháng 11 năm 2013 . huyện lần thứ XI Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Tuyên bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc. “Học để biết. làm – Học để chung sống – Học để tự lập”, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả. Kết quả giáo dục và phát triển toàn diện tiếng Việt Đức, Trí, Mỹ, thành “công dân toàn cầu”. “.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định Số 48/2010/NĐ-CP - Về Hợp đồng Trong Hoạt động Xây Dựng

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới

a) Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; Bảo đảm tính đồng bộ của các chương trình, đề án thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; Sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình mới.

b) Chương trình mới, sách giáo khoa mới đảm bảo tính liên thông, liên thông giữa các cấp học, bài học, phân môn, chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

(c) chương trình mới, sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu giảm tải và phù hợp với thực tiễn; cập nhật xu hướng giáo dục hiện nay trên thế giới và liên quan đến chương trình phát triển, nâng cao năng lực nhà giáo và tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà trường.

5. Lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 1 (04/2015 – 06/2016).

– Tổ chức thông tin, truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

– Xây dựng và phê duyệt các chương trình, dự án, đề án liên quan đến Đề án này.

– Thành lập ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các hội đồng chuyên môn, hội đồng đánh giá; ban hành quy chế tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, biên soạn, đánh giá chương trình mới, sách giáo khoa mới;

– Đào tạo, khuyến khích những người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới.

– Xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giáo dục, học giả, nhà giáo, cán bộ quản lý và cộng đồng đóng góp vào quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên mới, biên soạn và thẩm định chương trình, sách giáo khoa mới.

Tham Khảo Thêm:  Tải Thông Tư Số 61/2014/TT-BTC Về Hướng Dẫn đăng Ký Và Sử Dụng Tài Khoản Tại Kho Bạc Nhà Nước

– Phát triển, đánh giá, thử nghiệm và phát hành phần mềm mới; xây dựng học liệu điện tử theo chương trình mới;

– Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn.

b) Giai đoạn 2 (7/2016 – 6/2018).

– Biên soạn, thẩm định, thử nghiệm, phê duyệt và phát hành ít nhất một bộ sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

– Soạn tài liệu giáo dục theo chương trình mới.

– Tập huấn, động viên giáo viên thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

– Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

– Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

– Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cập nhật chương trình, sách giáo khoa.

c) Đợt 3 (tháng 7/2018 – tháng 12/2023).

– Triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới dưới dạng slide di động cho từng cấp tiểu học, THCS, THPT bắt đầu từ năm học 2018-2019.

– Biên soạn, thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành sách giáo khoa mới cho các khối lớp còn lại.

– Tập huấn, động viên giáo viên thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp còn lại.

– Đánh giá chương trình trong quá trình thực hiện.

– Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cập nhật chương trình, sách giáo khoa.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, Ngành, Sở

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các vùng, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hóa nội dung Đề án thành chương trình, kế hoạch, dự án chi tiết của từng Đề án. triển khai đề án; Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình liên quan đến dự án này theo Quyết định số 44/NK-KP ngày 09/6/2014 của Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Số Phận Phải Do Mình Nắm Lấy

b) Thành lập Ban chỉ đạo cập nhật chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; ban phát triển phần mềm, ban phát triển sách giáo khoa; Hội đồng thẩm định chương trình quốc gia; Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

c) Báo cáo Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và học tập về phương án tổ chức xây dựng chương trình mới, biên soạn sách giáo khoa mới;

d) Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ngay tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, biên soạn và thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

đ) Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án trong cả nước theo từng năm, từng thời kỳ và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc bố trí, cân đối nguồn vốn thực hiện Đề án theo quy định; chỉ đạo việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Các bộ, ngành, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được xác định phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành./. Quyết định này./.

CT. THỦ TƯỚNG:
PHÓ TỔNG THỐNG

Vũ Đức Đam:

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Chỉ Cần 1 Quả Chanh Và Nắm Muối Có Thể Hóa…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Chỉ Cần 1 Quả Chanh Và Nắm Muối Có Thể Hóa Giải Vận…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *