Quy định Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2023

Nghỉ hưu trước tuổi

Quy định về nghỉ hưu trước năm 2023 như thế nào? Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, quy định về nghỉ hưu sớm và tuổi nghỉ hưu như thế nào? Nghỉ hưu sớm do dôi dư bị xử lý như thế nào? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

Quy định về nghỉ hưu sớm

1. Tuổi nghỉ hưu năm 2023

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được quy định tại Quyết định 135/2020/NĐ-CP như sau:

công nhân nam

công nhân nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 năm 3 tháng

2021

55 năm 4 tháng

2022

60 năm 6 tháng

2022

55 năm 8 tháng

vào năm 2023

60 năm 9 tháng

vào năm 2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 năm 4 tháng

2025

61 năm 3 tháng

2025

56 năm 8 tháng

2026

61 năm 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 năm 9 tháng

2027

57 năm 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 năm 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 năm 4 tháng

2031

58 năm 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 năm 4 tháng

2034

59 năm 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Trong đó, theo khoản 3 và 4 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 thì:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc trong một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 05 năm theo bảng trên.

2. Điều kiện hưởng lương hưu đến năm 2023

Điều kiện nghỉ hưu sớm

Người lao động có quyền nghỉ hưu sớm khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Những điều kiện này bao gồm:

– Người lao động quy định tại các khoản a, b, c, d, g, h và h Điều 2 Khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi nghỉ việc với mức lương đủ 20 năm. Có đóng bảo hiểm xã hội hoặc được hưởng lương hưu cao hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đủ độ tuổi quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc khó khăn, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc công việc đặc biệt khó khăn, nguy hiểm, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ quy định ; Công thương – người tàn tật và xã hội, ban hành hoặc có đủ 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, kể cả thời giờ làm việc ở nơi có hệ số hưởng khu vực từ 0,7 trở lên đến ngày 01 tháng 01 năm 2021; tức là năm 2021 nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ 50 tuổi 4 tháng (hiện quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi), những năm tiếp theo sẽ tăng lên; theo bản đồ đường đi.

+ Người lao động chưa đủ 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Khoản 2 của Bộ luật Lao động năm 2019 (xem tại đây) và có đủ 15 năm làm việc trong ngành khai thác than trong năm gần nhất. tức là năm 2021, nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ 45 tuổi 4 tháng (hiện nay quy định nam 50 tuổi, nữ 45 tuổi), sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo theo lộ trình.

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH nghỉ việc đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên có quyền hưởng lương hưu trong các trường hợp sau đây:

+ Chưa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019, trừ trường hợp “Về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”, Luật “Công an nhân dân”, Luật “Bí mật” , “Quân nhân chuyên nghiệp, Quốc gia Luật về công nhân và viên chức quốc phòng quy định một điều khác. tức là năm 2021 nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ 50 tuổi 4 tháng (hiện quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi), những năm tiếp theo sẽ tăng lên; theo bản đồ đường đi.

+ Còn dưới 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Khoản 3 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc; Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố hoặc có đủ 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, kể cả thời giờ làm việc ở nơi khác đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 được hưởng hệ số phụ cấp khu vực bằng 0,7 hoặc hơn; tức là năm 2021, nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ 45 tuổi 4 tháng (hiện nay quy định nam 50 tuổi, nữ 45 tuổi), sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo theo lộ trình.

– Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và t Điều 2 Khoản 1 Luật BHXH khi nghỉ việc đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên hơn, có quyền. lương hưu thấp hơn người lao động. đủ điều kiện để được sử dụng quyền hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c Điều 54 khoản 1 của Luật BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi đời thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Khoản 2 của Bộ luật Lao động khi suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 81%; tức là năm 2021 nam đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ 50 tuổi 4 tháng (hiện quy định nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi), những năm tiếp theo sẽ tăng lên; theo bản đồ đường đi.

+ Có tuổi đời nhỏ hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Khoản 2 của Bộ luật Lao động khi suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; tức là năm 2021, nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ 45 tuổi 4 tháng (hiện quy định nam 50 tuổi, nữ 45 tuổi), sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo theo lộ trình.

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố.

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH khi nghỉ việc đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có quyền: mức lương hưu thấp hơn so với đối tượng hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật BHXH khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Còn dưới 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Khoản 2 của Bộ luật Lao động; tức là năm 2021, nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ 45 tuổi 4 tháng (hiện nay quy định nam 50 tuổi, nữ 45 tuổi), sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo theo lộ trình.

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố.

3. Chế độ, chính sách đối với người về hưu sớm

3.1 Lương hưu cho người về hưu sớm

Lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội. luật và tương ứng với: số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

– Lao động nam sẽ có thời hạn 16 năm vào năm 2018, 17 năm vào năm 2019, 18 năm vào năm 2020, 19 năm vào năm 2021, 20 năm từ năm 2022,

– Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ từ năm 2018 là 15 tuổi.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thêm 2% đối với người lao động quy định tại điểm a và điểm b Điều 56 Khoản 2 Luật BHXH. lên đến 75%.

Mức lương hưu hằng tháng (đến khi nghỉ hưu) của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo thủ tục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội. Luật, sau đó mỗi: Năm 2018, quy định về nghỉ hưu sớm đã giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến 06 tháng thì giảm trừ 1%, quá 06 tháng thì không bị giảm trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

3.2 Trợ cấp hưu trí sớm một lần

Theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ hưu trí một lần được quy định như sau:

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với 75% lương hưu thì ngoài lương hưu, khi nghỉ hưu còn được hưởng một lần.

2. Mức hưởng một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ sử dụng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 0,5. tháng theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

3.3 Bảo hiểm xã hội một lần

Để biết thêm chi tiết về điều kiện hưởng BHXH một lần hay mức hưởng BHXH, xem tại bài viết Thủ tục hưởng BHXH một lần đợt cuối năm 2021:

4. Nghỉ hưu sớm do cắt giảm lương

Giảm lương là chủ trương của nhà nước ta trong những năm gần đây nhằm hiện đại hóa bộ máy nhà nước. Đối với người muốn nghỉ hưu trước tuổi thì điều kiện, chính sách, chế độ có khác so với người về hưu trước tuổi bình thường không?

Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, hãy xem bài viết: Cách xác định tuổi và mức lương nghỉ hưu sớm năm 2023 do bị thôi việc?

Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn quy định về chế độ nghỉ hưu đến năm 2023. Vui lòng xem các thông tin hữu ích khác trong phần Hỏi Đáp Pháp Lý.

Những bài viết liên quan:

Tham Khảo Thêm:  Chữ A Còng Là Gì? Cách Viết Chữ A Còng Gmail Trên Máy Tính

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Cá Diêu Hồng Hấp Hong Kong Mềm Ngon đậm…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Chữ A Còng Là Gì? Cách Viết Chữ A Còng Gmail Trên Máy…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *