Những Nội Dung Mới Trong Hướng Dẫn 01-HD/TW Thi Hành Điều Lệ Đảng

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng mới nhất

Nội dung mới trong hướng dẫn 01 “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.

Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng có những nội dung gì mới? HoaTieu.vn xin điểm qua những điểm chính của Hướng dẫn 01 để các bạn thực hiện tốt và thực hiện đúng các quy định thi hành của Điều lệ Đảng, đồng thời giúp các bạn hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách. Đảng cộng sản Việt Nam.

Những điều đảng viên không được làm

Trích các quyết định của đảng viên BCH TƯ ​​4 ZB

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng, tham mưu với các cơ quan liên quan để ngày 20-9 trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW. – 2016 Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. KHÔNG. Hướng dẫn 01-HD/TW có một số nội dung mới được bổ sung, sửa đổi.

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng mới nhất

Hướng dẫn mới ban hành được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung có liên quan của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư Quận ủy khóa XI; bổ sung một số nội dung mới đồng bộ với Quy định số 29-QĐ/TW của Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; trình bày lại những nội dung chưa được đề cập hoặc nêu rõ trong các văn bản hướng dẫn trước đó; Những vấn đề liên quan đến thực tiễn áp dụng Điều lệ Đảng phải hoàn thiện để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng, thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư Trung ương. Quy chế mới cũng sửa đổi, chắt lọc một số câu, từ cho rõ ràng, ngắn gọn hơn hoặc cho phù hợp về cách trình bày, ngôn từ với các văn bản mới ban hành của Đảng, Nhà nước như Cương lĩnh, Luật Hiến pháp 2013, Quy chế bầu cử. một bữa tiệc Quy chế Thủ tục, Quy chế Bầu cử tại Đại hội XII của Đảng; Luật Tổ chức chính quyền địa phương tự…

Nội dung hướng dẫn mới được kết cấu thành các khoản, điều, khoản bám sát trình tự các chương, điều của Điều lệ Đảng bảo đảm tính thống nhất, thuận tiện cho việc tra cứu, vận dụng và thực hiện. Theo đó, Hướng dẫn mới có 19 điểm, tăng 2 điểm so với Hướng dẫn kỳ trước, trong đó: thay đổi, ngày tháng năm sinh); bổ sung điểm mới về thành lập đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Hướng dẫn số 01-HD/TW, được xuất bản với một số bổ sung và sửa đổi mới, như sau:

Tham Khảo Thêm:  #1 Vẽ Tranh Tường 3D

1. Về trình độ học vấn của người vào đảng (mục 1.2).

So với Hướng dẫn trước, Hướng dẫn mới tại mục 1.2.a đã quy định cụ thể hơn về đối tượng vào Đảng, nếu chỉ có trình độ học vấn “hoàn thành chương trình tiểu học trở lên” thì phải là những người “sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, ngư dân thường xuyên làm ăn trên biển, đảo”.

Đồng thời, tại mục 1.2.b, đảng viên là “già làng, trưởng bản, người có thẩm quyền” cũng phải là người sinh sống ở các khu vực trên và ít nhất phải “biết đọc, biết viết” bằng cấp quốc gia. ngôn ngữ. và phải “được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ Trung ương Đảng trước khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp”.

2. Về kiểm tra sơ bộ người vào đảng (Mục 3.4.c)

Về nội dung phương thức xác minh, trong Hướng dẫn trước đây quy định khi vụ việc “có nghi vấn” về chính trị thì phải đến cơ quan an ninh của nước đó để xác minh. Hướng dẫn mới hiện đã được viết lại, thay thế “nghi ngờ” bằng “không biết” và viết lại thành “”nếu không rõ về chính sách, hãy đến cơ quan an ninh chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tổ chức. ở đó để kiểm tra.” .

3. Về nghị quyết do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày (mục 3.6 và mục 5.4.a):

Trong hướng dẫn trước, nội dung này chỉ nêu trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc ra quyết định về việc giới thiệu đoàn viên vào Đảng. Trong hướng dẫn mới đã bổ sung trách nhiệm của “cán bộ chi đoàn cơ sở” để đảm bảo thực hiện đúng quy định này trong tổ chức và hoạt động của chi đoàn, phù hợp với thực tế hoạt động của chi đoàn.

4. Về xét kết nạp Đảng viên thay đổi nơi công tác, nơi cư trú (mục 3.9);

Trong các hướng dẫn trước đây, các quy định liên quan đến thẩm quyền kết nạp quần chúng vào đảng chỉ đề cập đến “cấp ủy có thẩm quyền”, để cụ thể hơn cho dễ thực hiện, hướng dẫn mới bổ sung, gộp chung hiện nay “cấp ủy có thẩm quyền; kết nạp đảng viên”.

Ngoài ra, Mục 3.9.b nêu cụ thể: “Cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên (cấp ủy có thẩm quyền, ban thường vụ có thẩm quyền, ban thường vụ cấp huyện và tương đương)”.

5. Về phân công đảng viên giám sát, giúp đỡ đảng viên dự bị (mục 3.10);

Tham Khảo Thêm:  Kịch Bản Chương Trình Khai Mạc Hội Trại 2023 Mới Nhất

Phần này có 2 nội dung mới được bổ sung và thay đổi so với Hướng dẫn trước:

Là một trong những, Nếu đảng viên thay thế chuyển sinh hoạt đảng (chính thức hoặc tạm thời) đến nơi công tác, học tập, nơi cư trú mới thì đảng uỷ hoặc đảng bộ nhân dân nơi đảng viên chuyển đến phải nhận xét bản tự kiểm điểm của đảng viên. Đảng viên dự bị” và kèm theo bản nhận xét đảng viên chính thức được chỉ định giúp việc đảng viên” để báo cáo cấp ủy…

Nó là hai, thêm nội dung mới. “Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị trước khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng khác, có trách nhiệm gửi nhận xét đảng viên dự bị. Chi bộ phân công các đảng viên chính thức khác tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị.

6. Về tiếp nhận đảng viên trong một số trường hợp cụ thể (mục 6.4.c).

Hướng dẫn trước đây đặt ra việc kết nạp người hợp đồng trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; ký kết hợp đồng.loaded”. Hướng dẫn mới nay được bổ sung, sửa đổi như sau: “Nếu bạn là người ký hợp đồng xác định thời hạn và có thời gian thực tế làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi bạn ở; nơi cư trú nên đưa nó vào tài khoản. thu nhận”.

Đồng thời, nó được xác định: “Nếu ký hợp đồng liên tục từ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét tiếp nhận”.

7. Về cấp và quản lý thẻ đảng viên (Mục 7).

Thêm một phần mới vào hướng dẫn (Phần 7.1.c): “Đảng viên bị khai trừ, xóa tên, khai trừ Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên. trực tiếp.” .

Và điểm 7.1.d cần được bổ sung và sửa đổi như sau. “Đảng viên, tổ chức đảng nếu phát hiện thẻ đảng viên bị sử dụng sai mục đích, thẻ đảng bị mất, bị mất cắp, bị làm giả phải báo ngay cho cơ quan cấp; nhiệm vụ”.

8. Về Yêu cầu quản lý hồ sơ Đảng viên (Mục 8);

Hoàn thiện quy định về trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy quản lý công tác đảng viên (mục 8.3). Để khắc phục tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo chuyển đảng viên lên cấp ủy cấp trên và gây khó khăn cho việc tổng hợp, thống kê, Hướng dẫn mới bổ sung quy định về trách nhiệm của cấp ủy nhân dân. . Khi kiểm tra và hoàn thiện danh sách đảng viên: viết “Bản tường trình đảng viên từ trần”, “Đảng viên ra khỏi đảng” và chuyển hồ sơ của đảng viên đó đến cấp ủy cấp trên trực tiếp “trong thời hạn 30 ngày làm việc” kể từ ngày biểu quyết; báo”.

Tham Khảo Thêm:  Ứng dụng SHub Classroom: Tạo lớp học online

Tại mục này và một số nội dung khác có liên quan, khi thể hiện tổ chức đảng bị giải thể, giải thể, hợp nhất thì bổ sung thêm cụm từ “hợp nhất” để liên hệ từ ngữ với các quy định thực hiện điều này. điều lệ đảng.

9. Về quy định thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh

Ở Hướng dẫn trước: nội dung (8.2.h. Về thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh) thì ở Hướng dẫn mới toàn bộ nội dung này được tách ra và chuyển thành Mục mới (Mục 9).

Về quy định thay đổi họ, tên, giữ nguyên như hướng dẫn Khóa XI, nhưng nội dung thay đổi, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh được chỉnh sửa, bổ sung vào Mục 9.2 như sau:

“Từ ngày 18-8-2016 sẽ không bàn vấn đề điều chỉnh tuổi đảng viên. Thống nhất xác định tuổi đảng viên theo tuổi khai trong lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi vào đảng. Điều này bổ sung và thống nhất với Thông báo số 13-TB/TW của Ban Bí thư ngày 17 tháng 8 năm 2016.

10. Về trách nhiệm của đảng viên và ban chuy ể n sinh hoạt đảng (Tiết 10).

Hướng dẫn có quy định về trách nhiệm của Đảng bộ khu vực và tương đương trách nhiệm của Đảng bộ Ngoài nước trong việc thực hiện thủ tục chuyển đảng viên đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài để sinh hoạt Đảng. Hướng dẫn mới nêu rõ là chuyển sinh hoạt đảng. “làm theo chỉ đạo của Đảng ủy Ngoài nước” (mục 10.1.d).

Về thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước, Hướng dẫn mới bổ sung đối tượng tăng cường song ca biên giới cho cộng đồng dân cư nơi biên giới biển đảo và quy định cụ thể như sau: “Thành viên bên được ủy quyền có quyền quyết định. chuyển công tác khác, nghỉ hưu, nghỉ ốm, thôi việc, thay đổi nơi thường trú; Đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã ở biên giới, hải đảo (đối với Bộ đội Biên phòng) hoặc đến công tác có thời hạn từ 12 tháng trở lên có hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng thì tham gia chuyển hóa sinh hoạt đảng…”.

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Chủ đề Của Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh Là Gì?

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  #1 Vẽ Tranh Tường 3D

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *