Nghị định 87/2017/NĐ-CP Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Tài Chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định 87/2017/NĐ-CP – Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính – ngân sách. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được quy định chi tiết tại Quyết định 87/2017/NĐ-CP. Vui lòng xem lại và tải về.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số 87/2017/NĐ-CP

Hà Nộingày 26:00 tháng 07:00 năm 2017:00

ĐẶT HÀNG:
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ nghị định Đầu tiênChính phủ số 23/2016/NĐ-KP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ. bo, các cục ngang bộ trưởng.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chính phủ công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính..

Điều 1. Vị trí, chức năng

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện: tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và trang trại tập thể, sở hữu công theo quy định của pháp luật. phong tục; kế toán viên; kiểm toán độc lập; trị giá; cung cấp; bảo hiểm; dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác hoạt động trong lĩnh vực hành chính công của Bộ; trình chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 123/2016/NĐ-KP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, các cơ quan ngang bộ. và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo điều lệ, dự thảo quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự thảo quyết định của Chính phủ, theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt, dự thảo, chương trình chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch chủ yếu, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và hàng năm các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Dự thảo quyết định, lệnh của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu số C4-03/KB giấy ủy nhiệm chi

3. Công bố thông tư, quyết định, hướng dẫn và các văn bản khác thuộc khuôn khổ quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, định hướng, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi công bố, phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc thẩm quyền; trong lĩnh vực hành chính công của Bộ Thông tin, Tuyên truyền, Giáo dục Pháp luật.

5. Về quản lý ngân sách nhà nước.

a) Tổng hợp, tổng hợp, trình Chính phủ kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm, bao gồm chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ lãi, chi viện trợ; trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi hỗ trợ tín dụng nhà nước, vốn đầu tư cổ phần và vốn liên doanh của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, trình Chính phủ phương án bổ sung dự toán tăng thu ngân sách nhà nước, phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm ngân sách trung ương, điều chỉnh dự toán ngân sách. theo quy định;

c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, mức thu, mức chi, tỷ lệ (%) phân bổ cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ban, ngành khác ở trung ương; các khoản thu phân bổ và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng bang, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật NSNN;

d) Quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, quỹ dự trữ tài chính trung ương và các dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp chịu trách nhiệm chính với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các quy chế, quy định hoặc theo thẩm quyền của Bộ. chi ngân sách theo quy định của pháp luật về định mức phân phối ngân sách nhà nước và chế độ, tiêu chuẩn, định mức;

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Phiếu Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố đủ điều Kiện Thực Hiện Kiểm Nghiệm

e) Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời gian lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước 03 năm; thông báo tổng số thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, ban, ngành khác ở trung ương và số dự toán chi ngân sách nhà nước hiện hành của từng ngành; dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành cho cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; tổng thu ngân sách địa phương và dự toán cân đối ngân sách địa phương của từng bang, thành phố trực thuộc trung ương;

g) Tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách trung ương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc thực hiện dự toán ngân sách các cấp;

h) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ban, ngành khác ở trung ương; quản lý việc quản lý, điều hành ngân sách của các Bộ, ngành và cộng đồng; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành khác ở trung ương và địa phương;

i) Tổ chức, quản lý việc hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật.

k) Thẩm định, tổng hợp báo cáo ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn;

l) Tạm ứng các khoản cho ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Luật này, theo thẩm quyền hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

l) Thu hồi các khoản tạm ứng từ ngân sách trung ương.

n) Chịu trách nhiệm chính trong việc báo cáo Chính phủ về phân bổ, điều tiết kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước; chỉ đạo thanh quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư của nhà nước;

k) Lập báo cáo tài chính nhà nước trong cả nước và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục do pháp luật quy định;

p) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ quyết định các chính sách, giải pháp tài chính nhằm kiểm soát, chống lạm phát, giảm phát trong nền kinh tế trong phạm vi được phân công.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Kết Nối Tivi Sony Với Mạng Wifi đơn Giản Nhất

6. Về quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

a) Thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đối với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan hải quan được nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác của ngân sách nhà nước. ;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thu thuế, phí, lệ phí và lệ phí; sử dụng đất, thuê nhà, thuê mặt nước, thuê, bán mặt nước, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Theo thẩm quyền, trình quyết định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, truy thu thuế, phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc xóa các hình thức truy thu thuế; pháp luật về thuế do pháp luật quy định và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các hiệp định thuế song phương, đa phương;

d) Công bố thủ tục, quy trình nghiệp vụ thu, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý các hoạt động sau:

đ) Kiểm tra, kiểm soát các khoản thu ngân sách nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu nộp ngân sách nhà nước và theo thẩm quyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Đánh giá sự phù hợp của chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước với các cơ chế, chính sách khác hiện hành và tình hình kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền , hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền ngay; điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện.

Thuộc tính văn bản: Nghị định 87/2017/NĐ-CP

Con số: 87/2017/NĐ-CP
Loại tài liệu Đặt hàng:
Ngành, lĩnh vực Quan liêu
Nó được phát hành ở đâu? Chính phủ
Người ký nguyễn xuân phúc
Ngày phát hành: 26/07/2017
Ngày có hiệu lực 26/07/2017

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu số C4-03/KB giấy ủy nhiệm chi

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  CV Xin Việc Ngành Tiếp Thị

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *