Nghị định 40/2022/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP Quy định Cơ Chế đặc Thù Về đầu Tư, Quản Lý TP Đà Nẵng

Nghị định số 40 năm 2022 quy định cơ chế đặc thù về đầu tư và quản lý đối với TP Đà Nẵng;

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chính phủ ban hành Quyết định 40/2022/NĐ-CP, theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Theo đó, Chính phủ bỏ quy định cho phép UBND TP phê duyệt điều chỉnh tối đa 10% diện tích đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhưng không quá 30 ha so với diện tích quy hoạch được duyệt. lần đầu tiên.

Nghị định 40/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

_______

Số 40/2022/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

ĐẶT HÀNG:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2016/NĐ-KP. Chính phủ ngày 1 tháng 11 năm 2016 đề ra một loạt cơ chế cụ thể về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý tại TP Đà Nẵng

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung a con số Điều của các luật “Về Tổ chức Chính phủ” và “Về Tổ chức Chính quyền tự quản ở địa phương” ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Điều 1 Luật Quản lý nợ Nhà nước 7:00 tháng 6 năm 2009;

Hướng dẫn bởi quyết định của Quốc hội ngày 19.06.2020 theo quyết định số 119/2020/QH14. Về thí điểm mô hình quản lý đô thị và tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chính phủ công bố quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định con số Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, tiếng vang Phân cấp Chính sách và Quản trị cho Thành phố Đà Nẵng.

Điều 1:. Hoàn chỉnh tên Điều 9 “Về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng” thành “Về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư trong cụm công nghiệp” và bổ sung một số điểm.

Tham Khảo Thêm:  30 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô đun 3 Môn Toán THCS

1. Khoản 2 Điều 9 được hoàn thiện, bổ sung các nội dung sau.

“Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. kết quả thực hiện.

Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt xác định các khu vực đã chuyển quyền sử dụng đất cho người dân thông qua hạ tầng. Nhà ở xây dựng độc lập theo quy hoạch chi tiết. một dự án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật đất đai; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

2. Hoàn chỉnh Điều 9 với nội dung tại điểm 4 như sau.

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định đầu tư từ ngân sách thành phố vào cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong trường hợp không lựa chọn được chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định. quy định. quy định hiện hành. Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án hoặc thuê lại đất sau khi hoàn thành sự đầu tư. hạ tầng cụm công nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Sinh năm 1986 hợp hướng nào

Chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng cơ chế tài chính, thẩm quyền định giá và xác định giá thuê, đối tượng thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được chỉ định làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh. hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”.

3. Điều 9 được bổ sung nội dung tại điểm 5 như sau.

“Trường hợp thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên gọi, địa điểm, diện tích (từ 5 ha trở xuống), ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác của cụm công nghiệp thì không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, tăng diện tích của cụm công nghiệp. sử dụng đất; phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt hoặc trong quỹ đất phát triển cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. theo dõi, kiểm soát, thực hiện và cập nhật các thay đổi, điều chỉnh quy hoạch đô thị. Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm lập, phê duyệt quy hoạch phát triển đô thị.”

Điều 2:. Bỏ Điều 5 Khoản 3. Điều 8; Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế cụ thể trong phân cấp đầu tư, tài chính, ngân sách và quản lý đối với thành phố Đà Nẵng;

Điều 3. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Trắc Nghiệm Tập Huấn Lớp 3 Môn Toán Chân Trời Sáng Tạo

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Văn phòng Trung ương và các ban đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội.

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện KSND tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Kiểm soát Tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương Công đoàn;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, GĐ Cổng TTĐT Công báo;

– Lưu: VT, KTTH (2)

TM. CHÍNH PHỦ

CT. THỦ TƯỚNG:
PHÓ TỔNG THỐNG

Quả lê Min Khải

Văn bản pháp luật này đã được HoaTieu.vn cập nhật và tải lên tại khu vực quản trị, vui lòng sử dụng file đã tải về để lưu làm tài liệu tham khảo.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Đáp án Hội Thi Kĩ Năng An Toàn Trong Môi Trường…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Đọc Mở Rộng Theo Thể Loại

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *