Mẫu Số C04-Q: Hợp đồng ủy Thác

Mẫu số. C04-Q. Thỏa thuận ủy thác là gì? Mẫu hợp đồng ủy thác bao gồm những gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm về nó.

mẫu hợp đồng ủy thác

1. Định nghĩa mẫu C04-Q. Thỏa thuận ủy thác là gì?

Mẫu số. C04-Q. Chứng thư ủy thác là một dạng hợp đồng được tạo ra để ghi lại một ủy thác. Mẫu nêu rõ thông tin hai bên ký kết, quyền lợi và trách nhiệm của hai bên…

2. Mẫu số C04-Q: Văn bản ủy thác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

THỎA THUẬN TIN TƯỞNG

Số: xx./20xx/BTC-QTL

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 2017

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

– Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010.

– Căn cứ Quyết định số 92/2018/NĐ-KP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ “Về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ”.

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại Bộ Tài chính chúng tôi gồm có:

1. Bên công nhận.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính (gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ông (Bà) trình bày

chức vụ

2. Bên công nhận.

Tên ngân hàng: ….. (gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:…

Ông (Bà) trình bày

chức vụ

Số tài khoản: ……

Số tài khoản: …….

Trong ngân hàng: ………..

Cả hai bên cùng đồng ý và đồng ý tham gia vào một thỏa thuận ủy thác theo các điều khoản sau:

Điều 1. Định nghĩa

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Hợp đồng”. được hiểu là thỏa thuận ủy thác này

1.2. “Số tiền ủy thác” là số tiền gốc mà Bên A ủy thác cho Bên B quản lý và đầu tư theo phương thức quy định tại Điều 2 của Hợp đồng chuyển nhượng này.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Tờ Trình Thẩm định Dự án Tu Bổ Di Tích

1.3. “Tỷ lệ Ủy thác” nghĩa là tỷ lệ mà Bên B phải trả cho Bên A trong Thời hạn Ủy thác.

1.4. “Thời hạn ủy thác” được định nghĩa là khoảng thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng kể từ khi Bên A bàn giao cho Bên B cho đến khi đáo hạn.

1.5. “Thời gian ủy thác thực tế” được hiểu là thời điểm Bên B nhận được vốn ủy thác trước hạn hoặc trước thời điểm rút vốn trước hạn quy định tại Điều 5 của hợp đồng này.

1.6. “Lãi Trust” là số tiền Bên B phải trả cho Bên A dựa trên Số tiền Trust, Lãi suất Trust và thời gian thực tế của Trust.

1.7. “Tài khoản ủy thác” được định nghĩa là tài khoản mà Bên B mở cho Bên A khi nhận được tiền ký quỹ của Bên A.

Điều 2. Nội dung nhiệm vụ

Trong hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy thác số tiền nêu tại khoản 3.1 của Hợp đồng cho Bên B quản lý và đầu tư thông qua hoạt động kinh doanh ngân hàng, Bên B sẽ trả lãi và gốc ủy thác hàng năm cho Bên A theo quy định của Hợp đồng. MỘT. Điều 3, 4, 5 của hợp đồng này.

Điều 3. Số tiền, kỳ hạn, lãi suất

3.1. Số tiền bảo lãnh:…………….. (Bằng chữ:……………..)

3.2. Thời hạn ủy thác: ………….. năm

Ngày có hiệu lực. …/…/…..

Ngày đến: …/…/…..

3.3. Tỷ lệ tin cậy: …%/năm

Tiền lãi được tính dựa trên số ngày ủy thác thực tế trong năm.

Tỷ lệ tin tưởng được thiết lập cho cuộc sống của niềm tin.

Điều 4. Trả gốc và lãi

4.1. Tiền lãi sẽ được trả hàng năm vào ngày …/…/….

– Tỷ lệ tín nhiệm hàng năm được tính theo công thức:

lãi ủy thác

=:

Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày ủy thác thực tế

365 ngày)

4.2. Trong trường hợp đến ngày đáo hạn của hợp đồng ủy thác mà Bên A không có nhu cầu sử dụng vốn gốc, Bên B sẽ chủ động chuyển sang kỳ hạn tiếp theo tương ứng với thời hạn ủy thác cũ. Tỷ lệ tín nhiệm cho kỳ hạn tiếp theo do hai bên thỏa thuận.

Tham Khảo Thêm:  Đã Có Kết Quả Thi Tuyển Công Chức Thuế 2021 Vòng 2

4.3. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng trước 30 (ba mươi) ngày, Bên A có thông báo bằng văn bản cho Bên B về việc không tiếp tục thực hiện hợp đồng, Bên B sẽ chuyển số tiền gốc và lãi hàng năm vào Tài khoản. Quỹ xử lý nợ. bộ Tài chính

4.3.1. Tài khoản trả lãi hàng năm.

Tên tài khoản: FUND TCDN_BTC_Quỹ thu nhập nước ngoài (QUỸ KHÁC bằng USD)

Số tài khoản: 3761.0.9068453.91004 tại sở giao dịch chứng khoán, kho bạc nhà nước

Hoặc tài khoản khác theo chỉ định của Bên A.

4.3.2. Tài khoản chính.

Tên tài khoản: CUC QLN TCDN_BTC_QUỸ TLTN nước ngoài (VAY GIẢM GIÁ USD)

Số tài khoản: 3761.0.9068446.91002 tại Sở giao dịch KBNN

Hoặc tài khoản khác theo chỉ định của Bên A.

4.4. Trong trường hợp ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn hợp đồng rơi vào ngày nghỉ lễ;

– Việc trả lãi hàng năm của hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu kỳ trả lãi trùng vào ngày nghỉ lễ thì Ngân hàng trả lãi vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ này.

– Nếu hợp đồng hết hạn vào ngày lễ và hai bên đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng;

– Trong trường hợp đến ngày đáo hạn hợp đồng vào ngày lễ mà hai bên không tiếp tục gia hạn hợp đồng, Bên B sẽ chuyển tiền gốc và lãi hàng năm vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày lễ theo đúng thời hạn. Bên A .

Điều 5. Rút vốn ủy thác trước hạn và lãi suất rút trước hạn

5.1. Trường hợp có nhu cầu rút vốn trước hạn (một phần hoặc toàn bộ), Bên A phải thông báo cho Bên B trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày làm việc.

5.2. Đối với số tiền ủy thác rút trước hạn, Bên A được hưởng lãi suất ủy thác tương đương với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (=) lãi suất huy động tiền gửi tối đa do Ngân hàng quy định. Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn đủ tháng tương ứng với thời gian được ủy thác. Đối với các ngày lẻ Bên A được hưởng lãi suất ủy thác tương đương với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng … (tên ngân hàng ủy thác), tính trên số ngày ủy thác thực tế.

Tham Khảo Thêm:  Chậm Khai Sinh Cho Con, Cha Mẹ Bị Phạt Thế Nào?

5.3. Đối với số tiền ủy thác thanh toán còn lại, Bên A được nhận lãi ủy thác quy định tại Điều 3.3 của Hợp đồng này.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của các bên.

6.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A.

– Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc ủy thác và lãi ủy thác.

– Thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.

6.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B.

– Mở một tài khoản để ghi có số tiền ủy thác này cho Bên A vào Ngày hiệu lực và thông báo cho Bên A bằng văn bản.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc ủy thác và lãi ủy thác theo thỏa thuận.

– Thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.

Điều 7. Điều kiện chung

Hai bên có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản của Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì thông báo cho nhau để cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết phù hợp. Mọi tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận sẽ được giải quyết thông qua trọng tài kinh tế.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi Bên B thanh toán đủ số tiền gốc và lãi cho Bên A theo thỏa thuận.

Hợp đồng này được lập thành bốn (02) bản, có hiệu lực pháp luật như nhau. Bên A giữ hai (01) bản chính, Bên B giữ một (01) bản chính.

GIỚI THIỆU MỘT

ĐẠI DIỆN BÊN

Mẫu số C04-Q. Thỏa thuận chuyển nhượng

Mẫu số C04-Q.  Thỏa thuận chuyển nhượng

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Những Biệt Danh Hay Cho Người Yêu, Biệt Danh Cho Ny,…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Xuống I Theme Apk V9.0.2.3 [Chủ đề Vivo] Cho Android

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *