Mẫu Số 01-HC: Đơn Khởi Kiện 2023

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Download mẫu đơn khởi kiện hành chính

Đơn khởi kiện hành chính được sử dụng khi bạn muốn khởi kiện vụ án hành chính. Mẫu đơn khởi kiện này bao gồm thông tin về người khởi kiện, những gì tòa án phải quyết định và các thông tin quan trọng khác. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Tư pháp công bố bộ biểu mẫu dùng trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn kiến ​​nghị tại đây.

1. Khiếu nại hành chính là gì?

Căn cứ Điều 8 khoản 3 năm 2015 “Về tố tụng hành chính” về việc các bên khởi kiện hành chính như sau:

– Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện hành chính về việc giải quyết quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định quản lý, vụ việc đấu thầu, lập danh sách; cử tri.

Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ra quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định khởi tố vụ án đấu thầu, kháng cáo quyết định thụ lý vụ án danh sách cử tri đang bị kiện.

Như vậy, có thể hiểu người khởi kiện vụ án hành chính là cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình; quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Yếu tố đầu tiên cần xem xét khi đưa ra bất kỳ hành động nào trong lĩnh vực hành chính, hình sự hoặc dân sự là liệu bạn có đủ tư cách để đưa ra hành động hay không. Đó là thời hiệu.

Theo Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính như sau:

  • 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
  • 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định tiến hành thầu. Kể từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri, đến 5 ngày trước ngày bầu cử.

Trong trường hợp đương sự gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật thì thời hiệu khởi kiện được xác định như sau:

  • 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được việc giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc việc giải quyết khiếu nại lần hai;
  • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết, không trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại.
Tham Khảo Thêm:  Facebook Yêu Cầu Mã Đăng Nhập, 5 Cách Lấy Mã Xác Nhận Facebook

3. Đơn khởi kiện cuối cùng

Nội dung chính của mẫu số 01-SC. Chuyển động như sau.

Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo quyết định số 02/2017/NQ-HĐTP.
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 13 tháng 01 năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

(1)……, ngày……tháng………………

TIN NHẮN:

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………..

Nguyên đơn: (3)………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có) ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………

Địa chỉ email (nếu có). ………………………………………………………………………….

Bị đơn: (5) ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có). ……………………

Địa chỉ email (nếu có). ………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có); (7)……………………

Địa chỉ: (8) ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có). ……………………

Địa chỉ email (nếu có). …………………………………………………………………………

Quyết định ………………………….. (9) bị kiện số……………………. ngày ………. tháng ………… năm………………………… Về việc ………………………………………….

Hành vi hành chính được yêu cầu …………………………………………………………………………………….

Tóm tắt quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định điều hành thầu, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt hành vi hành chính (10).

………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có): ………………………………………………………………

Nhờ tòa giải quyết (11). ……………………………………………………………….

Người khiếu nại cam kết không khiếu nại đồng thời …………. (12) thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện bao gồm: (13)

Đầu tiên. ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… …

nguyên đơn
(ký, ghi rõ họ tên) (14)

4. Cách viết đơn khởi kiện

(1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng………).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận A, tỉnh B) nếu là Tòa án nhân dân. ở cấp tỉnh ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ và tên; Trường hợp người làm đơn là người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực chính trị, người bị hạn chế năng lực hành vi, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải đồng thời ghi rõ: họ, tên, địa chỉ của người được đại diện; nếu người nộp đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ, tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Trụ sở Công ty G: 50 đường H, quận I, thành phố K).

(5) Nếu người bị kiện là người được uỷ quyền thì ghi tên bị đơn (ví dụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân nước A); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi như hướng dẫn ở (3).

(6) và (8) Ghi như hướng dẫn ở (4).

(9) Tuỳ trường hợp ghi quyết định hành chính, kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định giải quyết khiếu nại đối với danh sách cử tri.

(10) Tùy từng trường hợp ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định đấu thầu hoặc quyết định giải quyết tranh chấp. khiếu nại hoặc hành vi hành chính.

(11) Nêu từng nội dung cần Tòa án quyết định như tuyên vô hiệu toàn bộ hay một phần quyết định hành chính và giải quyết kháng cáo có liên quan (nếu có); cưỡng chế hoặc chấm dứt hành vi hành chính; hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định tiến hành thầu; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật; buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử các vụ việc cạnh tranh bất hợp pháp…

(12) Ghi riêng quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách bầu cử, quyết định hành chính.

13) Nêu tên các giấy tờ kèm theo đơn, những giấy tờ gì gồm có và nên đánh số thứ tự (ví dụ: giấy tờ kèm theo đơn gồm: Bản sao giấy tờ tùy thân (giấy tờ căn cước công dân)…)

(14) Nếu người nộp đơn là thể nhân thì cần có chữ ký hoặc điểm chỉ; Trường hợp người nộp đơn là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình nộp đơn, không thể tự ký tên, điểm chỉ thì có thể nhờ người khác nộp đơn thay mình và phải có: người có thể làm chứng và ký tên vào đơn yêu cầu xác nhận đầy đủ hành vi tố tụng hành chính; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

5. Khi viết yêu cầu, ghi rõ

Tòa án thụ lý đơn khởi kiện sẽ xem xét hình thức và nội dung đơn khởi kiện, nếu cả hai đều không hợp lệ thì tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người nộp đơn. Vì vậy, để tránh xảy ra sự việc trên, bạn đọc khi gửi đơn cần lưu ý những điểm sau:

Đơn khởi kiện phải theo đúng mẫu, cung cấp đầy đủ thông tin về người khởi kiện, bị đơn, các bên liên quan, tên tòa hòa giải, danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, v.v.

– Nội dung phải nêu rõ vấn đề bị xâm phạm và những yêu cầu cụ thể mà Tòa án phải giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Người có đủ năng lực hành vi dân sự có thể tự mình khởi kiện hoặc nhờ người khác khởi kiện thay mình.

Đối với trẻ vị thành niên, người mất năng lực, người có khó khăn về nhận thức và kiểm soát hành vi, người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình nộp đơn yêu cầu hoặc nhờ người khác nộp đơn yêu cầu thay cho họ.

Người mù chữ, người khiếm thị hoặc những người không thể tự mình nộp đơn kiện, không thể ký tên, điểm chỉ có thể nhờ người khác nộp đơn kiện thay mình và phải có người có đủ thẩm quyền đứng đơn kiện. tố cáo dân sự.

Người làm chứng phải ký vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức là nguyên đơn thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó có thể nộp đơn thay mặt mình hoặc nhân danh người khác.

Như vậy trên đây là những chia sẻ của Hoatieu.vn Mẫu số. 01-HC. Ứng dụng về vấn đề khiếu nại 2023. Mời các bạn xem các bài viết khác trong mục Hình sự: Hỏi đáp pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Tiêu Chiến Thích Ăn Gì

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu sơn chống cháy

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết định 48

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *