Mẫu Kế Hoạch Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Năm

Lên lịch họp tổng kết công việc

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng

hoatieu.vn mời các bạn cùng làm quen với mẫu chương trình hội nghị tổng kết công tác năm cũ, đề ra chương trình năm mới sẽ được tổ chức hàng năm ở các Đảng bộ, Đảng bộ, chi bộ…

Kế hoạch họp mẫu

UBND tỉnh …………………………

Con số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., ngày tháng năm…

KẾ HOẠCH:

Tổ chức họp tổng kết công tác năm… và triển khai nhiệm vụ năm…

Căn cứ kế hoạch công tác năm …………….. đã được UBND tỉnh phê duyệt, ……………….. xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cuối năm …, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm. … như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Bám sát Nghị quyết 02-NQ/TƯ ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban Cán sự Đảng Nhà nước. Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 12/11/2015 của HĐND Khu về mục tiêu, giải pháp KT-XH, QPAN năm 2016. kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 tại Quyết định 3955/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động số 401/CTr-SCT ngày 03/02/2016 của Bộ Công Thương, tập trung đánh giá. Làm rõ kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp – thương mại của Vùng năm 2016. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2017…

– Phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được giao, nhất là trên các lĩnh vực: xuất khẩu, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, từ đó đưa ra những kiến ​​nghị, đề xuất………… ., UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

– Tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, đề án của ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

– Biểu dương, khen thưởng cấp sở cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong năm… và phát động, ký kết giao ước thi đua…

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Tham Khảo Thêm:  Dư Nợ Tín Dụng Là Gì?

Thời gian, địa điểm và thành phần cuộc họp

Thời gian.

Khoảng 01 ngày (trong tuần từ…/…/…-…/…/…)

Vị trí: Sẽ có giấy mời cụ thể sau.

Người tham dự: Hội nghị dự kiến ​​có 100 đại biểu và khách mời, bao gồm:

+ Đại diện lãnh đạo……………..,…………….. địa phương, ………………………………….

+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh

+ Thủ trưởng một số sở, ngành của tỉnh

+ Nguyên lãnh đạo ngành công thương qua các thời kỳ (mời cơm)

+ Đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo các phòng kinh tế/kỹ thuật huyện, ………….

+ Doanh nghiệp có nhiều thành tích đối với sự phát triển của ngành.

+ Toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan……………………

– Khẩu hiệu.Hội nghị xếp lớp …………. năm…”

Nội dung chuẩn bị

1. Chuẩn bị trước hội nghị

1.1- Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm chính và trực tiếp tham mưu các vấn đề, vướng mắc sau;

– Xin chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh. Công việc hoàn thành trước ngày 05/11/…

– Hoàn thiện kế hoạch phân công chuẩn bị và tổ chức hội nghị (sau khi đã tham khảo ý kiến ​​của các bộ phận). Công việc hoàn thành trước ngày 10/11/…

– Kêu gọi gửi báo cáo kết quả công tác năm…, nhiệm vụ, giải pháp hàng năm… và các tờ trình của các sở, ban, ngành, phòng KT/KTHT khu vực, thành phố, thị xã kịp thời, đảm bảo nội dung. Công việc được thực hiện đến ngày 30/11/…

– Hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện trong năm,…………………………………………………………………………………………. Công việc hoàn thành trước 31/3/…

– tư vấn cho việc chuẩn bị các bài diễn văn của các vị đứng đầu các tỉnh; ý kiến ​​của trưởng các bộ phận. Công trình hoàn thành trước 31/3/…

– Sắp xếp chứng từ, sao chụp, đóng hồ sơ. Công việc hoàn thành trước ngày 01/06/…

1.2- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm chính và trực tiếp tham mưu các vấn đề, vướng mắc sau;

– Tư vấn địa điểm tổ chức hội nghị. Lập danh sách khách mời. Công việc hoàn thành trước ngày 22/12/…

– In và phát hành giấy mời. Công việc hoàn thành trước 31/3/…

– Chuẩn bị cho công việc khen thưởng bắt chước (Chứng chỉ giám đốc sở mở đầu phong trào làm nhái vào năm…). Công việc hoàn thành trước 31/3/…

– Kiểm tra hội trường, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng, biển hiệu của các đồng chí lãnh đạo có mặt tại hội nghị. Công việc hoàn thành trước ngày 01/06/…

1.3- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Các Cách Chơi YoYo Cơ Bản, đơn Giản Và Nâng Cao

– Báo cáo kết quả thực hiện trong năm thuộc lĩnh vực phụ trách…; nhiệm vụ năm… (khó khăn, vướng mắc, kiến ​​nghị liên quan). Công việc: điền thông tin, gửi về sở khoa học và công nghệ trước ngày 30/11/…

– Báo cáo chuyên đề, thảo luận tại Hội nghị (có danh sách đề xuất kèm theo). Công việc: điền thông tin, gửi về sở khoa học và công nghệ trước ngày 30/11/…

1.4- Các sở kinh tế/KTHT vùng, thành phố, thị xã.

– Báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện thuộc lĩnh vực công thương trong năm…; nhiệm vụ năm… (khó khăn, vướng mắc, kiến ​​nghị liên quan). Công việc: điền thông tin, gửi về sở khoa học và công nghệ trước ngày 30/11/…

– Báo cáo chuyên đề, thảo luận tại Hội nghị (có danh sách đề xuất kèm theo). Công việc: điền thông tin, gửi về sở khoa học và công nghệ trước ngày 30/11/…

Ghi chú:

(1) Báo cáo kết quả công tác cần tổng kết, đánh giá kết quả đạt được so với nội dung kế hoạch đã xây dựng và rút kinh nghiệm, từ đó xác định những vấn đề chủ yếu và giải pháp cho năm tới, ý kiến ​​cho năm tiếp theo. gợi ý). Việc chuyển sang năm 2017 để kinh doanh dở dang cần phải có lý do cụ thể, rõ ràng.

(2) Bài luận dài tối đa 03 trang in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times new roman.

(3) Báo cáo tổng kết và tờ trình phải được trưởng phòng ký tên, đóng dấu và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo của các chi cục phải trình trưởng phòng ký duyệt).

2. Tổ chức hội nghị

2.1- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm chính và trực tiếp tham mưu các vấn đề, vướng mắc sau;

– Xây dựng chương trình, kịch bản họp chi tiết trình Giám đốc phê duyệt. Công việc hoàn thành trước ngày 31/12;…, gửi các phòng, ban để tìm hiểu về việc cử cán bộ phục vụ hội nghị.

– Chủ động đón, hướng dẫn đại biểu dự đại hội. Liên hệ bố trí xe đưa đón Cán bộ quản lý cũ đã về hưu trong thời gian tham dự. Công việc được hoàn thành trước và trong ngày diễn ra hội nghị.

– Xem lại danh sách khách mời hội nghị để đưa ra lời khuyên về việc đặt chỗ ăn uống thân mật, ngân sách và tiệc tùng. Công việc được hoàn thành vào ngày hội nghị.

2.2- Phòng Kế hoạch-Tài chính-Trưởng phòng chịu trách nhiệm chính và trực tiếp tham mưu các vấn đề, vướng mắc sau;

Tham Khảo Thêm:  Lưu ý Quan Trọng Khi Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200

– Phát tài liệu cho đại biểu mời dự Hội nghị. Công trình hoàn thành trước đại hội.

– Điều hành chương trình hội nghị. Công việc diễn ra tại hội nghị.

– Chụp ảnh và đưa tin nội dung hội nghị. Công việc thực hiện trước, trong và sau hội nghị.

– Tiếp thu ý kiến ​​phát biểu tại hội nghị:………………………………………………. Công việc thực hiện sau hội nghị.

2.3- Các phòng, ban trực thuộc. Các Sở KTHT/KTHT Vùng, TP……………………

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, mục đích, bao gồm:

– Báo cáo, thuyết trình, cung cấp phần thưởng (hoàn chỉnh gửi Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11/…).

+: Đề nghị khen thưởng cấp Sở (hoàn thành và gửi về văn phòng sở trước ngày 30/11/…).

+ Cử cán bộ tham gia và chuẩn bị nội dung thảo luận trong ngày Hội nghị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa rõ, đề nghị các phòng, ban, phòng kinh tế – kỹ thuật các huyện, thành, thị liên hệ với Phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính để trao đổi. bạc, thống nhất xử lý.

Người nhận:

– quản lý bộ phận;

– Các phòng, đơn vị trực thuộc sở.

– Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thành phố, thị xã;

– Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC:

(Đã ký)

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu Giáo án Môn Toán Lớp 8 Theo Công Văn 5512

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  102 Biểu Mẫu Mới Về đăng Ký Doanh Nghiệp 2023

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *