Hợp đồng Gia Công đặt Hàng Trong Nước

Ապրանքների վերամշակման պայմանագիր

Hoatieu.vn-ը ցանկանում է ներկայացնել Պատվերի մշակման պայմանագիրը փաստաթուղթ, որը հավաստում է պատվիրատուի և վերամշակող արտադրողի միջև որոշակի ապրանքի վերաբերյալ համաձայնագիրը և ստորագրումը: Մշակման պայմանագիրը ցուցադրվում է պատվիրատուի, արտադրողի և վերամշակողի բովանդակությամբ:

Պատվերների մշակման պայմանագիր

1. Պատվերի մշակման պայմանագիր թիվ 1

ՊԱՏՎԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

(Թիվ. …………./HĐGCDH)

Այսօր, օր …………. ամիս …………. տարի …………., ժամը ……………………..

Մենք ներառում ենք.

Կողմ Ա. (Պատվիրող կողմ) …………………………………………………………..

Հասցե՝ ………………………………………………………………………………………………………

Հեռախոս՝ ……………………………………………………………………………………………

Ֆաքս՝ ……………………………………………………………………………………………………………

Հարկային կոդը: …………………………………………………………………………………………

Հաշվեհամար: ……………………………………………………………………………………………….

Պարոն (տիկին) կողմից՝ ……………………………………………………………

Պաշտոն, ………………………………………………………… որպես ներկայացուցիչ:

Կողմ B (Արտադրող և վերամշակող կողմ)

Հասցե՝ …………………………………………………………………………………………………

Հեռախոս՝ ……………………………………………………………………………………………

Ֆաքս՝ ……………………………………………………………………………………………………………

Հարկային կոդը: ………………………………………………………………………………………

Հաշվեհամար: ……………………………………………………………………………………………….

Պարոն (տիկին) կողմից՝ ……………………………………………………………

Պաշտոն՝ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Երկու կողմերը համաձայնում են պայմանագրի բովանդակությանը հետևյալ կերպ.

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

1.1. Արտադրվող ապրանքների անվանումը.

1.2. Որակի ճշգրտում:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ Օժանդակ նյութեր

2.1. Ա կողմը պատասխանատու է կերամիկական հիմնական նյութերի մատակարարման համար.

ա) Յուրաքանչյուր տեսակի անվանումը ………… Քանակ …………….. Որակ………………………

բ) Առաքման ժամկետը ………………………………………………………………………………………………………..

գ) Պահպանման պատասխանատվությունը. Բ Կողմն իր վրա է վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը Ա Կողմի կողմից մատակարարված նյութերի քանակի և որակի համար և պետք է օգտագործի ճիշտ տեսակի մատակարարված նյութերը արտադրանք արտադրելու համար:

2.2. Բ կողմը պատասխանատու է արտադրության համար նյութեր մատակարարելու համար.

ա) Յուրաքանչյուր տեսակի անվանումը …………………… Քանակը ……………….. Միավորի գինը (կամ որակի կարգավորումն ըստ բովանդակության, ըստ ստանդարտների) …………………………………… ……….

բ) Ա կողմը նախապես գումար է տրամադրում վերը նշված նյութերը գնելու համար: Ընդհանուր արժեքը՝ ………………………

ՀՈԴՎԱԾ 3. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ա

3.1. Ա կողմն ունի հետևյալ պարտավորությունները.

ա) նյութեր մատակարարել ճիշտ քանակով, որակով, ժամանակով և վայրով Բ Կողմին, եթե այլ բան նախատեսված չէ. տրամադրել մշակման հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

բ) Բ կողմին հանձնարարելով կատարել պայմանագիրը.

գ) պատասխանատվություն է կրում վերամշակված ապրանքների, հումքի, նյութերի, մեքենաների և սարքավորումների մտավոր սեփականության իրավունքների օրինականության համար, որոնք օգտագործվում են վերամշակման և Բ Կողմին փոխանցելու համար:

դ) վճարել աշխատավարձը, ինչպես պայմանավորվել է:

3.2. Բ կուսակցությունն ունի հետևյալ իրավունքները.

ա) հետ ստանալ բոլոր վերամշակված ապրանքները, վարձակալված կամ վարձակալված մեքենաներն ու սարքավորումները, հումքը, օժանդակ նյութերը, պաշարները, ջարդոնները, ավելորդ պաշարները, թափոնները և ջարդոնները ճիշտ քանակով և որակով, համաձայնեցված եղանակով, ժամանակով և վայրով.

բ) նշանակել ներկայացուցիչ՝ վերամշակման վայրում վերամշակումը ստուգելու և վերահսկելու համար, նշանակել փորձագետներ՝ արտադրության վերաբերյալ տեխնիկական ուղեցույց տալու և վերամշակման պայմանագրով համաձայնեցված վերամշակված արտադրանքի որակը ստուգելու համար։

գ) տեղում վաճառել, ոչնչացնել, նվիրաբերել վերամշակված արտադրանքը, վարձակալված կամ վարձակալված մեքենաներն ու սարքավորումները, ավելորդ հումքը, օժանդակ նյութերը, մատակարարումները, թափոնները և ջարդոնը` համաձայնեցված և օրենքի նորմերին համապատասխան, օրենքի դրույթներին համապատասխան:

դ) միակողմանիորեն դադարեցնել պայմանագրի կատարումը և պահանջել վնասի փոխհատուցում, երբ Բ կողմը լրջորեն խախտում է պայմանագիրը.

Tham Khảo Thêm:  Top 78+ Ảnh Gái Đẹp Tóc Ngắn, Hình Gái Đẹp Tóc Ngắn Đẹp Nhất

ե) Եթե ապրանքը որակյալ չէ, և Կողմ Ա-ն համաձայնում է ստանալ ապրանքը և պահանջում է վերանորոգում, բայց Կողմ Բ-ն չի կարող այն վերանորոգել համաձայնեցված ժամկետում, Կողմ Ա-ն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել պայմանագիրը և պահանջել վերանորոգումը: վնասների համար։

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1. Բ կողմն ունի հետևյալ պարտավորությունները.

ա) Ա Կողմի կողմից տրամադրված նյութերի պահպանում.

բ) վերամշակման համար հումքի և նյութերի մի մասի կամ ամբողջական մատակարարումը՝ ըստ Ա Կողմի հետ քանակի, որակի, տեխնիկական չափանիշների և գնի համաձայնագրի։

գ) տեղեկացնել Ա Կողմին այլ նյութերի հետ փոխանակելու մասին, եթե հումքը որակյալ չէ. հրաժարվել վերամշակումից, եթե հումքի օգտագործումը կարող է ստեղծել հասարակության համար վտանգավոր արտադրանք. ստեղծված արտադրանքի համար պատասխանատվություն չծանուցելու կամ ընդունելուց հրաժարվելու դեպքում.

դ) ապրանքներ մատակարարել Ա Կողմին ճիշտ քանակով, որակով, եղանակով, ժամկետում և համաձայնեցված վայրում.

ե) պահպանել մշակման գործընթացի և ստեղծված արտադրանքի մասին գաղտնի տեղեկատվություն.

զ) պատասխանատվություն կրել արտադրանքի որակի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքը չի բավարարում որակի պահանջները Ա Կողմի կողմից տրամադրված հումքի կամ Ա Կողմի անհիմն ցուցումների պատճառով:

է) Մնացած նյութերը պայմանագիրն ավարտելուց հետո վերադարձնել Ա Կողմին:

ը) պատասխանատվություն կրել ապրանքների վերամշակման գործունեության օրինականության համար այն դեպքերում, երբ վերամշակված ապրանքների առևտուրը, արտահանումը կամ ներմուծումն արգելված է։

4.2. Բ կուսակցությունն ունի հետևյալ իրավունքները.

ա) Ա-ից պահանջել նյութեր մատակարարել համաձայնեցված որակով, քանակով, վերջնաժամկետով և վայրով.

բ) հրաժարվել Ա Կողմի անհիմն հրահանգներից, եթե պարզվի, որ նման հրահանգները կարող են նվազեցնել արտադրանքի որակը, սակայն պետք է անհապաղ ծանուցեն Ա Կողմին.

գ) Ա-ից պահանջել վճարել ամբողջ աշխատավարձը համաձայնեցված ժամանակի և եղանակի համաձայն:

ՀՈԴՎԱԾ 5. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

5.1. Բ կողմը սկսում է արտադրությունը այն ամսաթվից՝ ……………………………………………………………..

Արտադրական գործընթացի ընթացքում Կողմ Ա-ն իրավունք ունի ստուգել և պահանջել Բ Կողմին արտադրել համաձայնեցված արտադրանքի մոդելի համաձայն՝ սկսած նյութերը արտադրության մեջ դնելու օրվանից (անհրաժեշտության դեպքում):

Ապրանքի առաքման ժամանակը՝ ……………………………………………………………………

5.2. Եթե ​​առաքվում է խմբաքանակով.

ա) Փուլ 1. Ամսաթիվ …………………………………………………………………………………………..

բ) Փուլ 2. Ամսաթիվ …………………………………………………………………………………………..

գ) Փուլ 3. Ամսաթիվ ………………………………………………………………………………………..

Եթե ​​«Ա»-ն այն ժամանակին չստանա, ապա կտուգանվի ………………………………………

Եթե ​​Բ կողմը ապրանքը ժամանակին չառաքի, ապա տեղը պետք է փոխհատուցի ծախսերը …………

………………………………………………………………………………………………………

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ (առկայության դեպքում)

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՎՃԱՐՈՒՄ

Համաձայնեք ապրանքը ստանալուց հետո վճարել ամբողջությամբ կամ մաս-մաս:

Վճարում կանխիկ կամ բանկային փոխանցումով ………………………………………………….

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

7.1. Որակի խախտում (վերամշակում, զեղչ, վերանորոգում, նյութական փոխհատուցում և այլն)

7.2. Քանակի խախտումներ. վնասված նյութերը պետք է փոխհատուցվեն ընթացիկ գներով:

7.3. Պայմանագրի կնքում առանց կատարման. Տուգանք մինչև …………% պայմանագրի արժեքի:

7.4. Վճարային պարտավորությունների խախտում. Փոխհատուցում ըստ բանկային տոկոսադրույքների և այլն։

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ.

8.1. Երկու կողմերը պետք է ակտիվորեն տեղեկացնեն միմյանց պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին, եթե որևէ անբարենպաստ խնդիր առաջանա, կողմերը անհապաղ ծանուցեն միմյանց և ակտիվորեն քննարկեն և լուծեն բանակցությունների հիման վրա՝ ապահովելու համար, որ երկու կողմերը փոխադարձ շահեն (րոպեներով): .

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp 199+ Hình Ảnh Jack Đẹp Trai Nhất Cho Fan, Tuyển Tập Hình Ảnh Jack Điển Trai, Dễ Thương

8.2. Եթե ​​կա վեճ, որը հնարավոր չէ ինքնուրույն բանակցել, բողոքը կներկայացվի Դատարան:

ՀՈԴՎԱԾ 9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (առկայության դեպքում)

ՀՈԴՎԱԾ 10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է ………………………… առ այսօր ……………………………………

Երկու կողմերը կհանդիպեն և կկազմեն պայմանագրի լուծարման արձանագրություն ………… օր հետո: Ա կողմը պատասխանատու է համապատասխան ժամանակին և վայրում կազմակերպելու համար:

Պայմանագիրը կնքված է …………. (………….) պատճենները, յուրաքանչյուր կողմ պահում է մեկ օրինակ և ունի նույն արժեքը:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է Ա

(Ստորագրություն, կնիք)

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ

(Ստորագրություն, կնիք)

2. Ներքին պատվերների աութսորսինգի պայմանագիր թիվ 2

ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անկախություն – Ազատություն – Երջանկություն
**********

ՊԱՏՎԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Թիվ: [SO HD]/HDGC

– Պետական ​​խորհրդի 1989 թվականի սեպտեմբերի 25-ի Տնտեսական գործունեության մասին որոշման համաձայն։

– Համաձայն Նախարարների խորհրդի 1990 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 17 որոշման, որը մանրամասնում է «Տնտեսական գործունեության մասին» որոշման կատարումը։

– Հիմքեր (տնային և արհեստագործական արդյունաբերության ռեժիմներ և կանոնակարգեր).

Այսօր, օր [NGAY THANG NAM]

Մեջ [DIA DIEM]

Մենք ներառում ենք.

Ա կողմ (Պատվիրող կողմ):

– Ձեռնարկության (կամ գործակալության) անվանումը. [TEN DOANH NGHIEP]

– Հասցե: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

– Հեռախոս: [SO DT]

– Հաշվեհամար: [SO TAI KHOAN] Բացել բանկում. [TEN NGAN HANG]

– Ներկայացուցիչն է պարոն (տիկին). [HO VA TEN] Դիրք: [CHUC VU]

– Լիազորագրի համարը՝ [SO GIAY UY QUYEN] (եթե ոչ տնօրեն կամ գլխավոր մենեջեր):

Գրեք ամսաթիվը [NGAY THANG NAM] Արեք [HO VA TEN] դիրք [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] նշան.

Կուսակցություն B (Աութսորսինգ կուսակցություն):

– Ձեռնարկության (կամ գործակալության) անվանումը. [TEN DOANH NGHIEP]

– Հասցե: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

– Հեռախոս: [SO DT]

– Հաշվեհամար: [SO TAI KHOAN] Բացել բանկում. [TEN NGAN HÀNG]

– Ներկայացուցիչն է պարոն (տիկին). [HO VA TEN] Դիրք: [CHUC VU]

– Լիազորագրի համարը՝ [SO GIAY UY QUYEN] (Եթե որեւէ).

Գրեք ամսաթիվը [NGAY THANG NAM] Արեք [HO VA TEN] դիրք [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] նշան.

Երկու կողմերը համաձայնում են պայմանագիր կնքել հետևյալ բովանդակությամբ.

Հոդված 1. Պայմանագրի առարկան.

1. Արտադրվող ապրանքների և ապրանքների անվանումը. [TEN SP HANG HOA]

2. Որակի ճշգրտում: [QUY CÁCH SP]

Հոդված 2. Հիմնական և օժանդակ նյութեր.

1. Ա կողմը պատասխանատու է հիմնական նյութերի մատակարարման համար, ներառյալ.

ա- Յուրաքանչյուր տեսակի անվանումը. [TUNG LOAI NVL CHINH] Քանակ: [SO LUONG] որակ [CHAT LUONG]

բ- Առաքման ժամանակը. [NGAY THANG NAM] Այս հասցեով. [DIA DIEM GIAO]

գ- Պահպանման պատասխանատվությունը. Բ Կողմն իր վրա է վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը Ա Կողմի կողմից մատակարարված նյութերի քանակի և որակի համար և պետք է օգտագործի ճիշտ տեսակի մատակարարված նյութերը արտադրանք արտադրելու համար:

Tham Khảo Thêm:  Nghị Quyết 80/NQ-CP - HoaTieu.vn

2. Բ կողմը պատասխանատու է արտադրության համար նյութեր մատակարարելու համար.

ա- Յուրաքանչյուր տեսակի անվանումը. [TEN PHU LIEU] քանակ: [SO LUONG] միավոր գինը [DON GIA] (կամ նշեք որակը՝ ըստ բովանդակության, ըստ ստանդարտի)։

բ- Ա կողմը նախօրոք գումար է տրամադրում վերը նշված նյութերը գնելու համար: Ընդհանուր արժեքը կազմում է. [SO TIEN TAM UNG TRUOC]

Հոդված 3. Արտադրության և առաքման ժամանակը.

1. Բ կողմը սկսում է արտադրությունը [NGAY THANG NAM]

Արտադրական գործընթացի ընթացքում Կողմ Ա-ն իրավունք ունի ստուգել և պահանջել Բ Կողմին արտադրել համաձայնեցված արտադրանքի մոդելի համաձայն՝ սկսած հումքը արտադրության մեջ դնելու օրվանից (անհրաժեշտության դեպքում):

2. Ապրանքի առաքման ժամանակը.

Եթե ​​առաքվում է խմբաքանակով.

խմբաքանակ [TUNG DOT] օր [NGAY THANG NAM] Գտնվելու վայրը: [DIA DIEM GIAO]

Եթե ​​Կողմ Ա-ն այն ժամանակին չստանա, պահեստավորման տույժը կլինի. [SO TIEN].

Եթե ​​Բ կողմը չի կարողանում ժամանակին առաքել ապրանքները, գտնվելու վայրը պետք է փոխհատուցի ծախսերը. [NOI DUNG CHI PHI]

Հոդված 4. Պայմանագրի անվտանգության միջոցներ (անհրաժեշտության դեպքում)

Հոդված 5. Վճարում.

Համաձայնեք ապրանքը ստանալուց հետո վճարել ամբողջությամբ կամ մաս-մաս:

Վճարել [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN]

Հոդված 6. Պատասխանատվություն պայմանագրի խախտման համար.

1. Որակի խախտում (վերամշակում, զեղչ, վերանորոգում, նյութերի փոխհատուցում և այլն) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN].

2. Քանակական խախտումներ. չվնասված հումքը պետք է փոխհատուցվի ընթացիկ գներով։

3. Պայմանագիր կնքել առանց կատարման. տուգանք պայմանագրի արժեքի մինչև 12%-ի չափով:

4. Վճարման պարտավորությունների խախտում` փոխհատուցում` ըստ բանկի տոկոսադրույքի [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET]

Հոդված 7. Պայմանագրային վեճերի կարգավորման ընթացակարգերը

1. Երկու կողմերը պետք է ակտիվորեն տեղեկացնեն միմյանց պայմանագրի կատարման առաջընթացի մասին, եթե որևէ անբարենպաստ խնդիր առաջանա, կողմերը անհապաղ ծանուցեն միմյանց և ակտիվորեն քննարկեն և լուծեն բանակցությունների հիման վրա՝ ապահովելու, որ երկու կողմերը փոխշահավետ կողմեր ​​լինեն (մի գրառում).

2. Այն դեպքում, երբ առկա է վեճ, որը հնարավոր չէ ինքնուրույն բանակցել, երկու կողմերը համաձայնում են գործը փոխանցել դատարան, որն իրավասու է լուծել այդ վեճերը:

3. Փորձաքննության, ստուգման և արբիտրաժային վճարները կրում է մեղավոր կողմը:

Հոդված 8. Այլ համաձայնագրեր (անհրաժեշտության դեպքում)

[NOI DUNG THOA THUAN]

Հոդված 9. Պայմանագրի ուժը.

Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ս.թ [NGAY THANG NAM] առ այսօր [NGAY THANG NAM].

Օրվա ընթացքում երկու կողմերը կհանդիպեն և պայմանագրի լուծարման արձանագրություն կկազմեն։ Ա կողմը պատասխանատու է համապատասխան ժամանակին և վայրում կազմակերպելու համար:

Այս պայմանագիրը կնքված է [SO BAN] հավասար արժեք ունեցող պատճենները, յուրաքանչյուր կողմը պահում է [SO BAN] պատճենել.

ԿՈՂՄ
Դիրք:
(Ստորագրություն, կնիք)
B ԿՈՂՄ
Դիրք:
(Ստորագրություն, կնիք)

Հրավիրում ենք ձեզ կարդալ ավելին բաժնում Պայմանագիր – Ընդունում – Լուծարում հատվածում ձեւը Խնդրում եմ։

Ձեզ համար համապատասխան ֆայլը կարող եք ներբեռնել ստորև նշված հղումներից:

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Thưởng Tết Dương Lịch 2023 Và Nguyên Đán Quý Mão Có…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Trực tâm là gì? Tính chất, cách xác định trực tâm trong tam…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *