Công Văn 3789/BHXH-CSXH Về Mẫu, In, Cấp, Quản Lý Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng BHXH

Mẫu mới Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH – Mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 3789/BHXH-CSXH về Mẫu, việc in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do BHXH Việt Nam ban hành theo mẫu C65-HD; Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH gồm 2 loại. Loại 1 C65-HD1 dùng để in vi tính và Loại 2 C65-HD2 dùng để ghi trực tiếp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu 14-HSB. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mẫu số 15-HSB. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 3789/BHXH-CSXH
Mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Kính thưa. – Bảo hiểm xã hội các khu vực, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Áp dụng năm 1999 Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6 hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh; Công văn số 620/BYT-KCB ngày 30/01/2013, Bộ Y tế Công văn số 5525/BYT-KCB ngày 19/8/2014; Công văn số 1829/LĐTBXH-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 8 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 8824/BTC-CĐKT. Hướng dẫn việc lấy mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) như sau:

1. Giới thiệu về model C65-HD

1.1. Model C65-HD gồm 2 loại.

a) Mẫu C65-HD1 01 bản (dùng trong trường hợp in trên máy vi tính)

– Kích cỡ. Được soạn thảo trên khổ giấy A5 khổ ngang, gồm 01 bản;

– Ghi nội dung và hướng dẫn (đính kèm văn bản này).

b) Mẫu số C65-HĐ2 02 (dùng trong trường hợp văn bản trực tiếp)

– Kích cỡ: Được lập trên khổ giấy A4 khổ ngang, gồm 02 bản có kích thước và nội dung giống nhau;

– Ghi nội dung và hướng dẫn (đính kèm văn bản này).

1.2. Số sê-ri được in trên mô hìnhIn phía trên bên phải của các đường dẫn, gồm 10 chữ số, trong đó 2 chữ số đầu lấy từ mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/7/2004 và mã số Quân đội: 97, Công an: 98; 8 chữ số tiếp theo là các số tự nhiên bắt đầu từ 00000001. Số sê-ri in trên mẫu C65-HD có màu đỏ, phát huỳnh quang dưới ánh sáng tia cực tím.

Tham Khảo Thêm:  Tiền Cambri Là Giai đoạn Hình Thành Nền Móng Ban đầu Của Lãnh Thổ Việt Nam?

1.3. Ví dụ mẫu: Giữa các mắt xích (trừ mẫu C65-HD2 #1) có logo BHXH đường kính 50 mm in bằng mực huỳnh quang không màu, nhìn rõ dưới đèn UV.

2. Về phôi thai.

– Phôi C65-HD1, C65-HD2 do BHXH Việt Nam in theo mẫu cung cấp cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) và Bộ Quốc phòng. và Công an nhân dân (gọi tắt là BHXH Lực lượng vũ trang).

Để thuận tiện cho việc in trên máy vi tính, mẫu trắng C65-HD1 chỉ in số thứ tự và tiêu đề “Giấy xác nhận hưởng BHXH”; các nội dung còn lại khi C65-HD1 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo mẫu để in, cách dòng 6 mm;

– Phôi C65-HD1 không trộn; các tờ được sắp xếp theo thứ tự số, từ nhỏ nhất đến lớn nhất;

– Phôi C65-HD2 được đóng thành quyển có bìa (mẫu bìa kèm theo văn bản này) với số lượng 100 tờ/cuốn; Các trang sách được sắp xếp theo số thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

3. Trách nhiệm in, phát hành, quản lý và sử dụng C65-HD1 và C65-HD2

3.1. Hội đồng thực hiện chính sách BHXH

– Hàng năm hoặc đột xuất, căn cứ vào kế hoạch sử dụng từng loại phôi của BHXH tỉnh và BHXH lực lượng vũ trang để tổng hợp, lập kế hoạch số lượng sử dụng trong năm sau hoặc cấp bổ sung trong năm; đối với từng BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách ký duyệt, chuyển Văn phòng BHXH Việt Nam để in chậm nhất vào ngày 01 tháng 9 hàng năm (đối với kế hoạch năm). cung cấp cho BHXH năm sau hoặc năm in bổ sung (đối với trường hợp bổ sung);

– Phối hợp với Văn phòng BHXH Việt Nam theo dõi, đối chiếu việc in, phát hành và sử dụng biểu mẫu;

– Kiểm tra việc thực hiện, quản lý và sử dụng mẫu C65-HD của BHXH khu vực, BHXH lực lượng vũ trang.

3.2. Văn phòng BHXH Việt Nam

– Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất căn cứ vào số lượng thiếu hụt để in cho từng BHXH khu vực, BHXH lực lượng vũ trang (được sự đồng ý của Tổng Giám đốc), hoặc đột xuất. tổ chức phát hành tờ rời cho BHXH khu vực, BHXH lực lượng vũ trang theo quy định;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Sử Cao Bằng 2022

– Biên nhận các biểu mẫu theo hợp đồng đã ký với nhà in (kể cả in bổ sung); kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng biểu mẫu (trường hợp không đúng hợp đồng thì lập biên bản yêu cầu in offset); Lập 03 liên Phiếu nhập kho có đóng dấu đặc biệt theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán BHXH. 01 liên bên giao hàng giữ, 01 liên thủ kho lưu, 01 liên phòng tài vụ văn phòng lưu. để ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

– Chuyển phôi. Lập kế hoạch thời gian chuyển giao phôi C65-HD cho từng BHXH khu vực, BHXH lực lượng vũ trang, thông báo cho nhà in để đóng gói chuyển cho BHXH khu vực, BHXH tỉnh. cơ quan lực lượng vũ trang; lập 03 phiếu phát hành cổ phiếu có dấu đặc biệt theo mẫu quy định; Gửi 01 bản cho người nhận, lưu 01 bản, 01 bản chuyển Phòng Tài chính Văn phòng để đăng ký, hạch toán theo quy định. Việc cung cấp phôi năm sau cho BHXH khu vực, BHXH Quân đội kết thúc trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. BHXH khu vực, BHXH Quân đội sau mỗi lần chuyển phôi gửi Hội đồng thực hiện chính sách BHXH dự thảo 01 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu số 01-C65 kèm theo mẫu này). tài liệu) để theo dõi, đối chiếu;

– Mở sổ kiểm soát số lượng phôi đã cấp của từng loại (ghi từ số … đến …..) đối với từng BHXH Nhà nước, BHXH lực lượng vũ trang;

– Hàng quý, năm theo quy định chỉ tiến hành kiểm kê.

3.3. Bảo hiểm xã hội khu vực

a) Bộ phận giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

– Trên cơ sở kế hoạch sử dụng từng loại phôi của cơ quan BHXH khu vực, thành phố, thị xã trực thuộc khu vực (gọi tắt là BHXH khu vực), cơ sở KCB trực tiếp quản lý. và các tỉnh còn lại; cơ quan BHXH tổng hợp, lập kế hoạch số phôi C65-HD sử dụng năm sau (mẫu số 02-C65 kèm theo văn bản này) hoặc hoàn thành trong năm (mẫu số 03-C65 kèm theo văn bản này). văn bản) hàng năm đến ngày 01 tháng 8 (đối với kế hoạch năm) trình Giám đốc BHXH tỉnh để gửi BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH);

Tham Khảo Thêm:  Những điểm Mới Trong Quy định Số 29 Về Thi Hành Điều Lệ Đảng

Căn cứ nhu cầu phôi năm sau, xây dựng dự án cung cấp phôi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do BHXH khu vực trực tiếp quản lý chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm và đề xuất cấp bổ sung phôi trong năm đối với những trường hợp chưa có phôi. nộp cho S Giám đốc BHXH khu vực đến Phòng Xét duyệt và Kế hoạch tài chính (KHTC);

– Nhận danh sách nhân viên đã nhận C65-HD1 (Mẫu số 04-C65 kèm theo văn bản này) có tờ C65-HD1 và cuống C65-HD2 bị hỏng, cấp nhầm từ cơ quan. Sau khi Sở Y tế đã cấp toàn bộ tờ C65-HD2 cho người lao động, trong đó có toàn bộ 01 hòm có tờ bị hỏng, cấp sai không sử dụng (gọi tắt là C65-HD đã sử dụng) của cơ sở. Trực tiếp quản lý y tế. Khi tiếp nhận, đồng chí phải lập biên bản giao nhận hồ sơ trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu số 05B-C65 kèm theo văn bản này) và ghi chi tiết, vào sổ theo dõi hồ sơ. giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số 06B-C65 kèm theo văn bản này);

– Sử dụng C65-HD do cơ sở y tế trực tiếp quản lý và chuyển Biên bản giao nhận hồ sơ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho Bộ phận Tiếp nhận – Quản lý để lưu trữ.

– Lưu giữ và bảo quản sổ đăng ký hồ sơ sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định của pháp luật BHXH Việt Nam;

– Kiểm tra việc thực hiện cấp, quản lý và sử dụng C65-HD của BHXH huyện và các cơ sở KCB thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp mất phôi thuộc phạm vi quản lý (kể cả BHXH khu vực hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh báo cáo) phải tổng hợp trình Thủ trưởng BHXH khu vực để thông báo ngay bằng văn bản (ghi rõ số lượng, loại phôi, số phôi). số, thời gian, ngày mất) cho BHXH huyện, BHXH tỉnh, BHXH tỉnh và báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH).

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Nghị định 107/2014/NĐ-CP Sửa đổi Quy định Xử Phạt Trong Lĩnh…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Xếp Nhà Chính Hall 5 Chống 3 Sao Và Cướp Tài Nguyên 2019

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *